A program címe: Az ukrajnai nyelv- és oktatáspolitika és a kárpátaljai magyarok (állandó monitoring)

Év: 2003-tól folyamatos

Rövid leírás: A program a magyar nyelv jogi státusát, annak változásait, illetve a kodifikált elmélet és a gyakorlati használat közötti eltérések feltárását tekinti feladatának. Az ukrajnai kisebbségek nyelvi jogainak elemzését több alkalommal elvégeztük, erről számos publikációt jelentettünk meg. Ám a nyelvi jogok és ezen törvényi garanciák gyakorlati megvalósulása folyamatos figyelmet igényel. A program folyamatosan követi nyomon az ukrajnai nyelvi jogalkotást és jogalkalmazást. A program témakörében számos konferencia-előadást, tudományos, illetve ismeretterjesztő publikációt jelentettünk meg, s a továbbiakban ezt is folytatni kívánjuk. Kutatóközpontunk a kárpátaljai magyar és nemzetiségi érdekvédelmi szervezetekkel együtt minden lehetséges fórumon szakmai érvek felsorakoztatásával érvel a nyelvi, nyelvhasználati jogok szélesítésének társadalmi, emberi jogi és gazdasági hasznossága mellett, illetve a meglévő jogok szűkítésé ellen, hiszen az alkotmányellenes.

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003. A magyar nyelv használatának lehetőségei Kárpátalján de jure és de facto. In: Nádor Orsolya és Szarka László szerk., Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában, 110–122. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004a. …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004b. Az anyanyelvet nem megőzizni, hanem használni kell! A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai kartája és a kárpátaljai magyarság. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról, 24–34. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007. A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája – ukrajnai módra. Kisebb­ségkutatás 2007/2: 251–261.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2009. The Linguistic Aspects of Current Ukrainian Educational Policy. In: Tarnóczy, Mariann and Kövér, Alexandra eds., 20 Years: Report on the Activities of the Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund in Hungary 1989–2009: A Selection of 20 Studies from the Past 20 Years, 1–9. Budapest: HAS-Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, 2009. (Article on the CD “A Selection of 20 Studies from the Past 20 Years”)

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2010. Róka fogta csuka? Az ukrajnai nyelvpolitika alapproblémáiról és alakulásának nehézségeiről. In: Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann és Vančoné Kremmer Ildikó szerk., Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós tiszteletére, 180–190. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Molnár Anita – Molnár József 2010. Nyelvek, emberek, helyzetek: A magyar, ukrán és orosz nyelv használati köre a kárpátaljai magyar közösségben. Ungvár: PoliPrint, 2010.

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó 2001. Nyelv, oktatás, politika. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2001.

Csernicskó István 2001. A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumen­tumok Ukrajnában. Nyelvünk Kultúránk 2001/4: 65-73.

Csernicskó István 2002a. A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában. In: Kontra Miklós és Hattyár Helga szerk., Magyarok és nyelvtörvények, 11–23. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002.

Csernicskó István 2002b. Jogok és jogtalanságok. A kisebbségek anyanyelvi oktatásához való jog a nemzetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi dokumentumokban. In: A. Jászó Anna és Bódi Zoltán szerk., Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény, 274–279. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2002.

Csernicskó István 2008. A nyelvészek társadalmi felelőssége, avagy: néhány érv az anyanyelvi iskola mellett. KárpátInfo 2008/30: 5.

Csernicskó István 2009a. Az ukrajnai oktatáspolitika a nyelvi asszimiláció szolgálatában. Korunk 2009/február: 33–40.

Csernicskó István 2009b. The linguistic aspects of the Ukrainian educational policy: the case of Ukraine. In: Pajusalu, Karl eds., 12th International Conference on Minority Languages: Conference Abstracts, 38–39. Tartu: University of Tartu, 2009.

Csernicskó István 2009c. Az oktatáspolitika a nyelv- és nemzetpolitika szolgálatában. In: Gabóda Béla és Lipcsei Imre szerk., Közös gondolatok, 56–71. Ungvár: PoliPrint, 2009.

Csernicskó István 2009d. Nyelv, oktatás és azonosságtudat összefüggései Ukrajnában. In: Karmacsi Zoltán és Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században, 26–33. Ungvár: PoliPrint, 2009.

Csernicskó István 2009e. A nyelvi jogi szabályozást meghatározó tényezők Ukrajnában. Magyar Tudomány 2009/11: 1297–1303.

Csernicskó István 2009f. Ukrajna és a nyelvi sokszínűség. In: Lanstyák István, Menyhárt József, Szabómihály Gizella szerk., Tanulmányok a kétnyelvűségről IV., 11–23. Dunaszerdahely: Gramma, 2009.

Csernicskó István 2009g. Ahol a kéttannyelvű oktatás visszalépés: Ukrajna. In: Kolláth Anna szerk., A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada, 295-303. Maribor: Zora, 2009.

Csernicskó István 2010a. Jogok és lehetőségek az anyanyelv használatára. In: Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 111–135. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet, 2010.

Csernicskó István 2010b. Nyelvpolitika a területi revízió idején (1938–1944). In: Fedinec Csilla – Vehes Mikola szerk. Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Budapest: Argumenum, 2010.

Csernicskó István 2010c. Éljünk jogainkkal! In: Csernicskó István szerk., Nyelvek, emberek, helyzetek. A magyar ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai közösségben, 110–113. Ungvár: PoliPrint.

Csernicskó István 2010d. A nyelvválasztás jogi háttere Kárpátalján. In: Csernicskó István szerk. Nyelvek, emberek, helyzetek. A magyar ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai közösségben, 26–56. Ungvár: PoliPrint.

Csernicskó István 2010e. A magyar nyelv hivatali/hivatalos használatának esélyei és lehetőségei Kárpátalján az ukrajnai nyelvi helyzet és nyelvpolitika kontextusában. Acta Academiae Beregsasiensis 2010/3: 9–23.

Csernicskó István 2012. Új nyelvtörvény Ukrajnában: kérdőjelek sorozata. Nyelv és Tudomány 2012. augusztus 7. http://www.nyest.hu/hirek/uj-nyelvtorveny-ukrajnaban. (2013.12.12.)

Csernicskó István 2013a. Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867–2010). Budapest: Gondolat Kiadó.

Csernicskó István 2013b. The European Charter for Regional or Minority Languages by Ukraine. Acta Academiae Beregsasiensis XII/2: 127–145.

Csernicskó István 2019. Fények és árnyak Kárpátalja nyelvi tájképéből. Ungvár: Autdor-Shark.

Csernicskó István – Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Máté Réka – Tóth-Orosz Enikő 2020: Tévút az ukrán nyelvpolitikában: Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról” (elemző áttekintés). Törökbálint: Termini Egyesület.

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő 2021. A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Törökbálint: Termini Egyesület.

Csernicskó István szerk. 2003. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Csernicskó István szerk. 2010a. Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet.

Csernicskó István szerk. 2010b. Nyelvek, emberek, helyzetek. A magyar ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai közösségben. Ungvár: PoliPrint.

Csernicskó István és Ferenc Vikória 2009a. Ukrainian Educational Policy and the Transcarpathian Hungarian Higher Education. In: Horváth, István and Tódor, Erika Mária eds., Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség, 330–331. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet–Kriterion, 2009.

Csernicskó István és Ferenc Viktória 2009b. Az ukrajnai oktatáspolitika és a kárpátaljai magyar felsőoktatás. In: Horváth István és Tódor Erika Mária szerk., Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség, 25–40. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet–Kriterion, 2009.

Csernicskó István és Göncz Lajos 2009. Tannyelvválasztás a kisebbségi régiókban: útmutató kárpátaljai magyar szülőknek és pedagógusoknak. Budapest: Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala, 2009.

Csernicskó István és Karmacsi Zoltán 2009. Magyar nyelv és irodalom szakos képzés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Eruditio – Educatio. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata 2009/2: 83–87.

Csernicskó István – Tóth-Orosz Enikő 2021. A nyelvi jogok az oktatásban és a közigazgatásban a Karta Szakértői Bizottságának jelentései tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 23/1: 3–21.

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő (2020) Tévút az ukrán nyelvpolitikában: Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról”. Termini Egyesület, Törökbálint, 2020, 95 p.

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő; Помилковий шлях мовної політики України: Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. 104 p. (társszerző)

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő. Ukrainian language policy gone astray : The Law of Ukraine “On Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language. Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. 100 p. (társszerző)

Csernicskó, István ; Hires-László, Kornélia ; Karmacsi, Zoltán ; Márku, Anita ; Máté, Réka ; Tóth-Orosz, Enikő Transcarpathia 1920-2020: Transcarpathian Hungarians in the Last 100 Years Beregszász, Ukrajna : Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont (2020) , 60 p.

Csernicskó, István ; Hires-László, Kornélia ; Karmacsi, Zoltán ; Márku, Anita ; Máté, Réka ; Tóth-Orosz, Enikő Kárpátalja 1920-2020: A kárpátaljai magyarság elmúlt 100 éve Beregszász, Ukrajna: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont (2020) , 60 p

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: Alternatív jelentés az Ukrajna által az Európa Tanács Szakértői Bizottságához a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája ukrajnai alkalmazásáról benyújtott negyedik periodikus jelentése kapcsán II. RFKMF Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Fedinec Csilla – Csernicskó István 2012. Nyelvtörvény Saga Ukrajnában: a lezáratlan 2012-es fejezet. Kisebbségkutatás 21. évf. (2012)/3: 568–588.

Fedinec Csilla – Csernicskó István: Nyelvi kirakós Kárpátaljáról. Történelmi és politikai dimenziók (1867–2019). Budapest, Társadalomtudományi Kutatóközpont – Gondolat Kiadó, 2020. ISBN 978-963-556-081-3

Karmacsi Zoltán 2002. Választási sajtótömörülés Kárpátalján. Regio: 2002/4: 247–264.

Karmacsi Zoltán 2003. A magyar nyelv Beregszász hivatalaiban. In: Csernicskó István szerk., A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. 93–100. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola.

Karmacsi Zoltán 2014. Település- és utcanevek Kárpátalja magyarlakta településein. In: Beregszászi Anikó és Hires-László Kornélia szerk. A meszelt falakon túl. Születésnapi köszöntő kötet Kótyuk István tiszteletére, 87–98. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoport, Hodinka Antal Intézet.

Melnyik Szvitlana – Csernicskó István 2010. Етнічне та мовне розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації. Ужгород: ПоліПрінт.

Tóth Mihály – Csernicskó István 2013. Научно-практический комментарий Закона Украины об основах государственной языковой политики (с приложениями). Киев: ВОО Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина».

Csernicskó István – Tóth Mihály 2021. A kárpátaljai magyar közösség nemzetiségi és nyelvi jogai: Kárpát-medencei magyar kisebbségjogi kalauz. Budapest: Nemzetpolitikai Kutatóintézet.

Гіреш-Ласлов, Корнелія – Золтан Кормочі – Аніта Марку – Рейка Матей – Еніке Товт-Орос – Степан Черничко 2021. Угорці й угорська мова на Закарпатті. Закарпаття 1920–2020 [Magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Kárrpátalja 1920–2020]. Törökbálint: Termini Egyesület. https://hodinkaintezet.uz.ua/wp-content/uploads/2021/06/Uhortsi_y_uhorska_mova_na_Zakarpatti.pdf

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62