A program címe: Az anyanyelvvel és változataival kapcsolatos attitűdök és sztereotípiák a kárpátaljai magyar közösségben

Év: 2001–2009

Rövid leírás: A kutatási program célja, hogy felmérje, a kárpátaljai magyar középiskolások, majd a kárpátaljai magyar felnőtt lakosság körében az anyanyelvhez, s annak helyi változataihoz, az államnyelvhez, az idegen nyelvekhez fűződő nyelvi attitűdjeit, illetve a magyar beszélőközösségekről és az ukrán etnikumról alkotott sztereotípiákat.

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja.

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó 2003. „…ezerszer jaj a nyelvehagyottnak?” Az anyanyelv kérdésköre a kárpátaljai magyar irodalomban. Nyelvünk és Kultúránk 2003/1: 30–38.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2003. A helyi magyar nyelvváltozatok presztízse, megítélése, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 247–251. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007. A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról. In: Csernicskó István és Márku Anita szerk.: Hiába repülsz te akárhová… Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához, 7–96. Ungvár: PoliPrint, 2007.

Beregszászi Anikó és Riskó Éva 2004. Anyanyelv kisebbségben: a kultusz tárgya vagy önmagát igazoló struktúra? In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István szerk., Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 144–152. PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász, 2004.

Csernicskó István 2008a. „ide vannak gyökerezve azok a szavak” A szókölcsönzésekről a kárpátaljai magyar hanganyagtár alapján. Acta Beregsasiensis  VII (2008)/2: 7–19.

Csernicskó István 2008b. „Nekünk ez a szép, mert ezt beszéljük”. A saját nyelvváltozatokhoz való viszony a kárpátaljai magyar hanganyagtár alapján. Együtt 2008/2: 69–79.

Csernicskó István 2008c. A nyelv szerepe a kárpátaljai magyarság azonosságtudatában. In: Császár Melinda – Rosta Gergely szerk.: Ami rejtve van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára, 101–113. Budapest–Piliscsaba: Pázmány Társadalomtudomány 10., 2008.

Csernicskó István 2008d. Lőrincze Lajos emlékezete Kárpátalján. Magyar Nyelv  CIV. (2008): 353–354.

Csernicskó István 2008e. Nyelv és azonosságtudat összefüggései a kárpátaljai magyar közösségben. In: Fedinec Csilla szerk.: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban, 153–170. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2008.

Csernicskó István 2009a. „Se felrúgni, se elhagyni”. A magyar nyelv regionális változatai és a kárpátaljai magyarok azonosságtu­data. Hitel 2008/2: 105–109.

Csernicskó István 2009b. „Szépen, igeragozás szerint beszélnek” – Mi, ti és ők, avagy hogyan látják nyelvváltozataikat a kárpátaljai magyarok. In: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó és Hattyár Helga szerk., Nyelvideológiák, nyelvi attitű­dök és sztereotípiák, 405–414. Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra: MTA Nyelvtudományi Intézet, Gramma Nyelvi Iroda, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Tinta Kiadó, 2009.

Csernicskó István 2009c. A szókölcsönzéshez való viszony a kárpátaljai magyar közösségben. In: Lanstyák István – Menyhárt József – Szabómihály Gizella szerk., Tanulmányok a kétnyelvűségről V., 11–27. Dunaszerdahely: Gramma, 2009.

Csernicskó István 2010. Az anyanyelv fenntartásának szándéka. In: Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 137–145. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet, 2010.

Csernicskó István és Fedinec Csilla 2010. Csehszlovákia nyelvpolitikai törekvései (1918–1939). In: Fedinec Csilla – Vehes Mikola szerk. Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Budapest: Argumenum, 2010.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62