A program címe: A Kárpát-medencei anyanyelvi oktatás nyelvi, nyelvészeti vonatkozásai

Év: 2005–2009; 2013–2016

Rövid leírás: A Termini Kutatóhálózat partnerintézményeinek és kutatóinak kezdettől kiemelt kutatási területe a nyelv és oktatás különböző szempontú összefüggéseinek vizsgálata, ez a kérdés szerepel a Termini hosszú távú kutatási tervében.

A kisebbségi magyar oktatás egyik sarkalatos problémája, hogy ezt az oktatást nem a kisebbségi közösségek, hanem a többségi nemzetek szervezik, igazgatják, s ennek megfelelően a többségi társadalmak (illetve ezek hatalmat birtokló elitje) szabja meg az oktatás stratégiai céljait. A nemzeti kisebbségek nyelvén oktató iskolákban használatos tanterveket, tankönyveket, oktatási módszereket stb. nagyrészt a többség oktatáspolitikusai, oktatási szakemberei dolgozzák ki, véleményezik, hagyják jóvá. Ahol van is kisebb-nagyobb beleszólása a magyar közösségnek az oktatás szervezésének kérdéskörébe, erre nem a szakmai, hanem a politikai szervezetek jogosultak.

A kisebbségi helyzet folyománya, hogy a kisebbségi oktatás kérdésköre nemcsak szakmai, hanem politikai vonatkozásokkal is bíró kérdés. S mint ilyen, szükségszerűen beletagozódik a többség versus kisebbség viszony(latok)ba. Ennek egyik oka, hogy a többség és kisebbség tágabb társadalmi céljai gyakran ellentétesek egymással. A kisebbségi oktatásnak (éppen a jelzője miatt: kisebbségi) van néhány olyan feladata is, melyet szükségszerűen el kell látnia.

A program célja, hogy megvizsgálja:

 1. A magyar nyelv oktatásának vonatkozásában:

1.1. Megvizsgáljuk, hogy a középiskolai oktatásban

 1. a) milyen óraszámban oktatják a magyar nyelv mint anyanyelv tantárgyat,
 2. b) ennek során milyen tanterveket, tankönyveket, módszertani segédleteket használnak;
 3. c) melyek a tantárgy tartalmi egységei: mit oktatnak a tantárgy keretében;
 4. d) milyen szemléletben folyik az anyanyelv oktatása;
 5. e) megjelennek-e, és ha igen, milyen módon a helyi vernakuláris nyelvváltozatok jellemzői.

1.2. Vannak-e nyelvi revitalizációs programok a szórványban élő és/vagy a nyelvcsere különböző fokozatain álló közösségek számára.

1.3. Folyik-e magyar mint idegen nyelv/környezeti nyelv oktatása az egyes régiókban, s ha igen, akkor milyen elméleti és gyakorlati keretben, milyen oktatási környezetben (fakultatív órák keretében, kötelező tantárgyként stb.).

1.4. A szaktárgyak (történelem, földrajz, matematika, fizika, ének-zene, testnevelés stb.) magyar nyelvűsége és/vagy államnyelvi egynyelvűsége, többnyelvűsége: programok, tankönyvek, tanárok, tanórák, tanárképzés.

1.5. A szakoktatás nyelve: kiterjedtsége (intézmények, szakmák, régiók tekintetében), az oktatás és a gyakorlati munka nyelve; terminológia.

 1. Az államnyelv oktatásának kapcsán:

Megvizsgáltuk, hogy az általános és középiskolai oktatás folyamatában

 1. a) milyen óraszámban oktatják az államnyelvet a magyar tannyelvű, iskolákban,
 2. b) ennek során milyen tanterveket, tankönyveket, módszertani segédleteket használnak;
 3. c) melyek a tantárgy tartalmi egységei: mit oktatnak a tantárgy keretében;
 4. d) milyen szemléletben folyik az államnyelv oktatása;
 5. e) milyen kimeneti követelményeket fogalmaznak meg;
 6. f) milyen típusú és szintű kétnyelvűség kialakulását várja el az oktatási rendszer, s milyenek a kimeneti eredmények;
 7. g) hogyan illeszkedik, illeszkedik-e egyáltalán egymáshoz az anyanyelv és a többségi nyelv (államnyelv) oktatása, van-e a két tantárgy oktatása között kapcsolat.

 

 1. Az idegen nyelv(ek) oktatása:

Megvizsgáltuk, hogy az általános és középiskolai oktatás folyamatában

 1. hány idegen nyelv oktatása kötelező vagy választható
 2. milyen óraszámban oktatják az idegen nyelv(ek)et a magyar tannyelvű iskolákban,
 3. c) milyen kimeneti követelményeket fogalmaznak meg (milyen szintű nyelvtudást várnak el az oktatás különböző szintjein);
 4. d) hogyan illeszkedik, illeszkedik-e egyáltalán egymáshoz az anyanyelv, a többségi nyelv (államnyelv) és az idegen nyelv(ek) oktatása, van-e a tantárgyak oktatása között kapcsolat.
 5. A tanárképzés vonatkozásában:

A nyelvoktatás folyamatában meghatározó szerepe van a pedagógusnak. A kutatási program során megvizsgáljuk, hol, hogyan folyik a magyar tannyelvű iskolákban:

 1. a) anyanyelvet,
 2. b) államnyelvet,
 3. c) idegen nyelvet,
 4. d) szaktárgyakat,
 5. e) szakmákat oktató

tanárok képzése (például: van-e specifikusan olyan tanárképzés, mely a kisebbségi/magyar tannyelvű iskolák számára képez államnyelvet oktató tanárokat; van-e a tanárképzésnek – a tanárképzés MA moduljának – az oktatásra felkészítő nyelvi programja, nyelvi követelménye).

Partnerintézmények:

Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat

 

Megjelent publikációk:

Bartha Csilla – Nádor Orsolya – Péntek János szerk. 2011. Nyelv és oktatás a kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Budapest: Tinta Könykiadó.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2010a. Róka fogta csuka? Az ukrajnai nyelvpolitika alapproblémáiról és alakulásának nehézségeiről. In: Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann és Vančoné Kremmer Ildikó szerk., Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós tiszteletére, 180–190. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Csernicskó István 2009a. Az ukrajnai oktatáspolitika a nyelvi asszimiláció szolgálatában. Korunk 2009/február: 33–40.

Csernicskó István 2009g. Ahol a kéttannyelvű oktatás visszalépés: Ukrajna. In: Kolláth Anna szerk., A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada, 295-303. Maribor: Zora, 2009.

Csernicskó István 2010b. Az államnyelv oktatásának nyelv- és oktatáspolitikai háttere Kárpátalján. In: Kozmács István és Vančová Ildikó szerk. Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Absztraktok, 19–20. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2010.

Csernicskó István 2012. Megtanulunk-e ukránul? A kárpátaljai magyarok és az ukrán nyelv. Ungvár: PoliPrint. Csernicskó István 2013a. Nyelvoktatás kárpátaljai módra In: Mária Pisnjak szerk. Kézikönyv a muravidéki kétnyelvű iskolák pedagógusai számára. Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 598–656. [https://bit.ly/36dhVz9]

Csernicskó István 2013a. Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867–2010). Budapest: Gondolat Kiadó.

Orosz Ildikó – Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Bátyi Szilvia 2011. A magyar oktatás Kárpátalján. 213 – 278. In: Bartha Csilla – Nádor Orsolya – Péntek János szerk.. Nyelv és oktatás a kisebbségben. Kárpát-medencei körkép. Budapest: Tinta Könykiadó.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62