A program címe: Az anyanyelv oktatása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban: nyelvpedagógiai, nyelvészeti és nyelvi emberi jogi problémák

Év: 2011–től

Rövid leírás: A program célja, hogy az anyanyelvoktatásban szükséges szemléletváltást (az additív szemléletet a szubtraktív helyett) elősegítse, illetve, hogy átfogó képet kapjunk a kisebbségi magyar oktatási intézmények nyelvi viszonyairól, az oktatás és az anyanyelvhasználat kapcsolatrendszeréről, az anyanyelvi, a többségi nyelvi, valamint a tanult idegen nyelvi kompetenciák milyenségéről, a kétnyelvűség típusairól és működéséről.

A kutatás szervezője/támogatója: Termini Kutatóhálózat, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó 2005a. A kárpátaljai magyar oktatás és a nyelvi tervezés. In: Huszti Ilona és Koljádzsin Natália szerk. Nyelv és oktatás a 21. század elején, 29–35. PoliPrint, Ungvár, 2005.

Beregszászi Anikó 2005b. Egy tannyelv és sok minden más. In: Kontra Miklós szerk. Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben, 2004 október 28-31-én, 183–189. Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Kiadó, 2005.

Beregszászi Anikó 2009. Anyanyelv-oktatás hozzáadó (additív) szemléletben: a magyar nyelv tanterv kínálta lehetőségek. In: Karmacsi Zoltán és Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században, 20–25. Ungvár: PoliPrint, 2009.

Beregszászi Anikó 2010a. A kárpátaljai magyar élőnyelvi kutatások eredményeinek hozadéka a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban. In: Kozmács István – Vančová Ildikó szerk. Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Absztraktok, 13–14. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2010.

Beregszászi Anikó 2010b. Magyar nyelv. Stilisztika. Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 10. osztálya számára. Csernyivci: Bukrek, 2010.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004a. …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004b. A magyar nyelv oktatása a kárpátaljai magyar iskolákban: nyelvészeti, nyelvpe­dagógiai és nyelvi emberi jogi vonatkozások. In: Tanulás, kommunikáció, nevelés. IV. Országos neveléstudományi Konfe­rencia, 301.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004c. A nyelvjárások és a kárpátaljai magyar iskola: nyelvjárási jelenségek szocioling­visztikai vizsgálata. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasz­nálatáról, 140–154. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004d. Egy új iskolatípus mint társadalmi és nyelvi strukturáló tényező? In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról, 155–167. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004e. A magyar nyelv oktatása a kárpátaljai magyar iskolákban: nyelvészeti, nyelvpe­dagógiai és nyelvi emberi jogi problémák. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról, 168–173. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2006. A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése. Ungvár: PoliPrint, 2006.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007a. A kárpátaljai magyar nyelvjárások és az iskola: elméleti és módszertani kérdések. Acta Beregsasiensis 2007/1: 44–62.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2007b. A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról. In: Csernicskó István és Márku Anita szerk.: Hiába repülsz te akárhová… Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához, 7–96. Ungvár: PoliPrint, 2007.

Beregszászi Anikó és Márku Anita 2003. A kárpátaljai magyar középsikolások nyelvhasználatáról, In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 179–207. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Csernicskó István 2004. Az anyanyelv oktatásának nyelvészeti, nyelvpedagógiai és nyelvi emberi jogi problémáiról. Közok­tatás 2004/4–5: 12–14.

Csernicskó István 2008. Új szemlélet – régi reflexek: hogyan tehet­jük hatékonyabbá a magyar anyanyelvi nevelést? In: Csernicskó István és Kontra Miklós szerk.: Az Üveghegyen innen. Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés, 105–147. Ungvár–Beregszász: PoliPrint Kft és II. Rákóczi Ferenc KMF, 2008.

Csernicskó István és Márku Anita 2001. Hatékonyság a nyelv­helyességi kérdések oktatásában. In: A 11. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszéké­nek Évkönyve, 97–103. Újvidék, 2001.

Csernicskó István szerk. 2003. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62