A program címe: Látható és működő kétnyelvűség? A magyar nyelv hivatalos/hivatali használata a kárpátaljai Beregszászi járásban elméletben és a gyakorlatban

Év: 2011

Rövid leírás: A kisebbségi magyar közösségek fennmaradása szempontjából rendkívül fontos a nyelvmegtartás. Ez azonban csak akkor érhető el, ha a magyar nyelv nem szorul vissza a magánéletbe, hanem pozíciói megmaradnak és erősödnek a nyilvános nyelvhasználati színtereken is, továbbá fennmaradnak, sőt kibővülnek a nyelvmegtartást lehetővé tevő, azt erősítő programok. Kutatási programunknak célja az volt, hogy empirikus módszerekkel megvizsgáljuk, milyen mértékben van jelen a magyar nyelv írásos használata azoknak a települési önkormányzatoknak a mindennapjaiban a Beregszászi járás területén, amelyeken a jogszabályok alapján a kisebbségi nyelv használatának nincs akadálya. Kérdőíves vizsgálat, résztvevő megfigyelés, valamint telefonos interjúk révén valamennyi olyan kárpátaljai önkormányzatot megkeresünk, ahol elvileg lehetőség van a magyar nyelv használatára, s felmérjük, hogy megjelenik-e a magyar nyelv az állam helyi szerveinek írásbeli nyelvhasználatában: lehet-e magyar nyelven (is) állampolgári beadványokat, kérelmeket, leveleket benyújtani az önkormányzathoz, kaphatnak-e magyar nyelven (is) írásos tájékoztatást az ügyfelek a hivataltól stb. Vizsgálatunk arra is kiterjed, hogy milyen elvi és gyakorlati akadályai vannak a magyar nyelv hivatalos/hivatali használatának az egyes településeken. A kutatási program során kiemelt figyelmet fordítottunk a magyar nyelv, illetve a kétnyelvűség megjelenésére a szimbolikus térben: megvizsgáltuk (és fotók segítségével dokumentáltuk), milyen a Beregszászi járás településeinek nyelvi tájképe, milyen arányban és miként van jelen a magyar nyelv, illetve az ukrán–magyar kétnyelvűség a különböző jellegű, rendeltetésű, műfajú feliratokon. A kutatás első részében röviden összefoglaltuk, hogy milyen nyelvi jogi háttere van a magyar nyelv hivatali/hivatalos használatának Kárpátalján és a Beregszászi járásban, elemeztük az ide vonatkozó ukrajnai törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket. A következő részben felmértük, hogy a legutóbbi 2001. évi népszámlálás adatai alapján hány olyan önkormányzat működik Kárpátalján és a Beregszászi járásban, ahol van elvi lehetőség a magyar nyelv hivatalos/hivatali használatára írásban is.  A kutatási program harmadik részében pedig megvizsgáltuk, hogy az egyes településeken lehetőség van-e a gyakorlatban is arra, hogy az állampolgárok magyar nyelven is fordulhassanak írásban a helyi szervekhez, és ha igen, akkor milyen módon tehetik ezt meg. Végül a digitális fotók segítségével dokumentáltuk az egyes települések nyelvi tájképét, dokumentáltuk a magyar nyelv megjelenését (vagy éppen hiányát) az egyes helységek szimbolikus terében. A vizsgálat hozadéka az, hogy pontos, empirikus adatfelvételen nyugvó információkat kaptunk településenkénti bontásban a magyar nyelv hivatali/hivatalos használatáról a gyakorlatban a Beregszászi járás területén.

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja, KMKSZ Jótékonysági Alapítvány

Megjelent publikációk:

Csernicskó István 2015. Nyelvek vetélkedése a nyelvi tájképben: kárpátaljai példa. Alkalmazott Nyelvtudomány 2015/1–2: 71–84.

Csernicskó István 2016a. A dinamikusan változó nyelvi tájkép: Kárpátalja példája. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények. 4 évf. 3. szám, 91–105.

Csernicskó István 2016b. A változás megragadása a nyelvi tájképben. Magyar Nyelv 2016/1: 50–62.

Csernicskó István 2017. Nyelv, gazdaság, társadalom. Globális nyelvek Kárpátalja magyarok lakta végeinek nyelvi tájképében. In: Márku Anita – Tóth Enikő szerk. Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. Ungvár: „RIK-U”, 13–44.

Csernicskó István 2019. Fények és árnyak Kárpátalja nyelvi tájképéből. Ungvár: Autdor-Shark.

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő 2021. A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Törökbálint: Termini Egyesület.

Csernicskó István – Hires-László Kornélia – Tóth-Orosz Enikő 2022. Helységnévtáblák nyelvi sokszínűsége Kárpátalján. In: Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Tóth-Orosz Enikő szerk. Mozaikok a magyar nyelvhasználatból. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI. Törökbálint: Termini Egyesület, 11–35.

Hires-László Kornélia 2015. Nyelvi tájkép és etnicitás Beregszászon. In: Márku Anita és Hires-László Kornélia szerk. Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból. Ungvár: Autdor-Shark, 160–185.

Hires-László Kornélia 2018a. A nyelvi tájkép változása Beregszászon. In: Máté Réka és Karmacsi Zoltán szerk. Nyelvek és nyelvvátozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. Ungvár: „RIK-U”. 183–196.

Hires-László Kornélia 2018b. Nyelvi tájkép és turizmus Beregszászon. In: Tódor Erika-Mária – Tankó Enikő – Dégi Zsuzsanna szerk. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség I. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet . Kolozsvár: Scientia. 193–209.

Hires-László Kornélia 2019. Linguistic Landscapes in a Western Ukranian Town. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy Vol.10 (2019)1, 87–111. DOI: 10.14267/CJSSP.2019.1.5

Hires-László Kornélia – Máté Réka – Tóth-Orosz Enikő 2022. Kereskedelmi egységek nyelvi tájképe: kárpátaljai román- és magyarlakta települések példája alapján. In: Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Tóth-Orosz Enikő szerk. Mozaikok a magyar nyelvhasználatból. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI. Törökbálint: Termini Egyesület, 36–54.

Karmacsi Zoltán 2014. Település- és utcanevek Kárpátalja magyarlakta településein. In: Beregszászi Anikó és Hires-László Kornélia szerk. A meszelt falakon túl. Születésnapi köszöntő kötet Kótyuk István tiszteletére, 87–98. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoport, Hodinka Antal Intézet.

Karmacsi Zoltán 2016. Zápszony és Mezőkaszony nyelvi tájképének változása. In: Барчан В. В., Белей Л. О., Венжинович Н. Ф., Кузьма О. Ю., Староста О. І., Шаркань В. В., Шумицька Г. В., Ярема Х. І. ред. Студії з філології та журналістики: Матеріали ІІ Міжнародної наукво-практичної конференції студентів та аспірантів „Актуальні проблеми філології та журналістики”. Ungvár: Grazhda, 239–241.

Karmacsi Zoltán 2017. A nyelvi tájkép változásának egy aspektusa. In: Márku Anita – Tóth Enikő szerk. Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. Ungvár: „RIK-U”, 54–60.

Karmacsi Zoltán 2018a. Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe. METSZETEK Vol. 7:1., 91–118. DOI 10.18392/metsz/2018/1/4

Karmacsi Zoltán 2018b. Turizmus és nyelvi tájkép. In: Tódor Erika-Mária – Tankó Enikő – Dégi Zsuzsanna szerk. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség I. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet. Kolozsvár: Scientia Kiadó. 211–220.

Tóth Enikő 2014a. A magyar nyelv megjelenése Badaló és Halábor nyelvi tájképében. Limes – 2014. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, I. évfolyam. Ungvár: V. Pagyak Kiadója. 57–64.

Tóth Enikő 2014b. Mezőgecse község nyelvi tájképe: szociolingvisztikai elemzés. In: Студії з філології та журналістики. Випуск 2. Ужгород: Видавництво ФОП Бреза. 410–412.

Tóth Enikő 2016. Nyelvek a virtuális térben: kárpátaljai magyarlakta települések hivatalos honlapjainak nyelvhasználata. In: Gazdag Vilmos – Karmacsi Zoltán – Tóth Enikő szerk. Értékek és kihívások I. kötet: Nyelvtudomány. A 2015. március 26–28. között Beregszászon a Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai. Ungvár: Autdor-Shark, 230–238.

Tóth Enikő 2018. Egy Beregszászi járási település, Csoma nyelvi tájképe. In: Karmacsi Zoltán – Máté Réka szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. Ungvár, RIK-U Kiadó. 165–173.

Tóth-Orosz Enikő 2019. A magyar nyelv megjelenése a szimbolikus térben: Beregszászi járási települések példája alapján. In: Csernicskó István – Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark, 83–100.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62