A program címe: A nyelvhasználat társadalmi háttere

Év: 2006–2007

Rövid leírás: A program célja, hogy átfogó képet adjon a nyelvhasználatot érintő nyelvökológiai kérdésekről, problémákról a kárpátaljai magyar közösségben, demográfiai, társadalmi, történelmi, politikai és kulturális kontextusban. A 2006-ban indult program több egyéni kutatást is magában foglal, melynek célja a nyelvek presztízsének és a kárpátaljai magyarok kódválasztási stratégiájának feltárása a különböző nyelvi színtereken az interperszonális kommunikációs szituációktól a hivatalos nyelvhasználati szféráig. 2007-ben egy kérdőíves felmérést végeztünk az összes kárpátaljai magyarlakta településen a felnőtt lakosság körében. A nyelvhasználati kérdőívek kitöltésével csaknem 1000 kárpátaljai magyar család nyelvhasználatáról kapunk képet.

A kutatás szervezője/támogatója: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia Domus programja

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004. A kárpátaljai magyarok demográfiai helyzete a nyelvcsere/nyelvmegtartás szmszögéből. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhaszná­latáról, 10–22. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Csernicskó István és Hires Kornélia 2003. Mi is kell a jó munká­hoz? Munkaerő-piaci esély- és lehetőségnövelő tényezők Kárpátalján. In: Fábri István – Horváth Tamás szerk., A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében, 57–67. Budapest: Márton Áron Szakkol­légium – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – TLA Közép-Európai Tanulmányok Központja, 2003.

Csernicskó István és Hires-László Kornélia 2008. A nemzeti és lokális identitás meghatározó tényezők a kárpátaljai magyar közösségben. In: Csernicskó István, Hires-László Kornélia és Márku Anita szerk.: „hogy a magyarság ne vesszen el nyomtalanul ezen a vidéken”. A kárpátaljai magyarság 20. századi története és mai helyzete mélyinterjúk tükrében, 9–28. Ungvár: PoliPrint Kft., 2008.

Csernicskó István és Melnyik Szvitlana 2010. A nyelvpolitika fogalma. In: Fedinec Csilla – Vehes Mikola szerk. Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Budapest: Argumenum, 2010.

Hires Kornélia 2005. A kárpátaljai magyar fiatalok és a család. In: Csernicskó István szerk. Diákok és fiatal kutatók tudományos konferenciájának anyagai, II. füzet, 4–8. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2005.

Hires Kornélia és Márku Anita 2003. Miből élünk? Adalékok a kárpátaljai magyarság munkaerő-piaci helyzetének leírásához. In. Fábri István szerk. Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében, 105-135. old. Budapest, 2003.

Márku Anita 2009. A Hodinka Antal Intézetről röviden. In: Lanstyák István–Menyhárt József–Szabómihály Gizella szerk. Tanulmányok a kétnyelvűségről IV., 223–230. Dunaszerdahely: Gramma. 2009,

Molnár D. István 2003. Кількість та розселення угорського населення на території Закарпаття у 2001 році. In: Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конферен­ції. Том 1. 253–255.  Київ: Європейського університету, 2003.

Molnár D. István 2004. Migrational attitudes of Transcarpathian Hungarian Youth in 2004. In: Edited by Süli-Zakar István, Cross-border Co-operations. Schengen Challenges, 101-105. Debrecen: Kossuth University Press., 2004.

Molnár D. István 2005a. Kárpátalja magyar lakossága az 1989. és a 2001. évi népszámlálások tükrében. In: Csernicskó István szerk. Diákok és fiatal kutatók tudományos konferenciájának anyagai. I. füzet, 30-34. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpá­taljai Magyar Főiskola, 2005.

Molnár D. István 2005b. Migrációs tendenciák Ukrajnában a függetlenség kivívását követően. In: Süli-Zakar István szerk. Tájak – Régiók – Települések… . Didakt. 274-248. Debrecen: Didakt kiadó, 2005.

Molnár D. István 2006. Nationalities and migration of Hungarians in Transcarpathia. In: Edited by Prof. Dr. István Süli-Zakar Dsc and Prof. Dr. Ioan Horga, Regional Development in the Roma­nian-Hungarian Cross-border Space from National to Euro­­pean Perspective. Debrecen: Kossuth University Press, 2006.

Molnár D. István 2009a. A népességszám történeti alakulása. In: Baranyi Béla szerk. Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 164–174. Pécs-Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2009.

Molnár D. István 2009b. Városi típusú települések. In: Baranyi Béla szerk. Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 245-250. Pécs-Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2009.

Molnár D. István 2009c. A természetes szaporodás. In: Baranyi Béla szerk. Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 176–180. Pécs-Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2009.

Molnár D. István 2009d. Vándormozgalom. In: Baranyi Béla szerk. Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 180–184. Pécs-Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2009.

Molnár D. István 2009e. A megye városai. In: Baranyi Béla szerk. Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 241–245. Pécs-Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2009.

Molnár D. István 2009f. Óriásfalvak. In: Baranyi Béla szerk. Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 260–262. Pécs-Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2009.

Molnár D. István 2009g. Munkácsi járás. In: Baranyi Béla szerk. Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 278–281. Pécs-Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2009.

Molnár D. István 2009h. Szolyvai járás. In: Baranyi Béla szerk. Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 291–293. Pécs-Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2009.

Molnár D. István 2009i. Volóci járás. In: Baranyi Béla szerk. Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 298–300. Pécs-Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2009.

Molnár D. István és Molnár József 2003a. Kárpátalja népessége és magyarsága a 2001. évi ukrajnai népszámlálás hozzáférhető eredményeinek a tükrében. In: Gyurgyik L. és Sebők L. szerk. Népszámlálási körkép Közép-Európából 1989–2002. 62–79. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2003.

Molnár D. István és Molnár József 2003b. Az etnikai térszerkezet változása Kárpátalján a XX. század folyamán. In: Kozma István, Papp Richárd szerk. Etnikai kölcsönhatások és konflik­tusok a Kárpát-medencében. Válogatás a Változások a Kárpát-medence etnikai tér- és identitásszerkezetében című konferen­cia előadásaiból. 123–130.   Budapest: Gondolat – MTA Etnikai – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003.

Molnár D. István és Molnár József 2003c. A kárpátaljai magyarság népességföldrajzi viszonyai a 2001-es ukrajnai népszámlálás eredményeinek tükrében. Pro Minoritate 2003/ősz. 83–107.

Molnár D. István és Molnár József 2004. Kárpátalja nemzetiségi összetétele a 2001-es népszámlálási adatok alapján. In: Süli-Zakar István szerk. Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások, 339-346. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004.

Molnár D. István és Molnár József 2009. A kárpátaljai magyarság népességföldrajzi viszonyai a 21. század elején. In: Fedinec Csilla szerk. Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban, 218–243. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2009.

Molnár József és Molnár D. István 2005. Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Tanesz­köztanácsa. Beregszász: Poliprint, 2005.

Molnár József, Berghauer Sándor, Fodor Gyula, Izsák Tibor, Gönczy Sándor és Molnár D. István 2007. A földrajz írásbeli felvételi vizsgák néhány tanulsága a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. In: Acta Beregsasiensis, vol. VI/1, 111–120.

Orosz Ildikó, Csernicskó István, Soós Kálmán, Bernzovics László és Gabóda Béla 2005. A kárpátaljai magyar felnőttképzés és szakképzés esélyei. Regio 2005/2: 27–56.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62