A program címe: Az államnyelv oktatása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban: nyelvpedagógiai, nyelvészeti és nyelvi emberi jogi problémák

Év: 2004–2010

Rövid leírás: A kutatás célja az, hogy átfogó képet kapjunk a kisebbségi magyar oktatási intézmények nyelvi viszonyairól, az államnyelv (az ukrán) oktatásának nyelvpedagógiai, nyelvészeti és nyelvi emberi jogi problémáiról, majd elméletileg megalapozott ajánlásokat, cselekvési terveket dolgozzon ki az államnyelvi kompetenciák növelésére az anyanyelvű iskolai oktatás keretein belül.

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó 2004. Idegennyelv-oktatásunk gondjairól és feladatairól szociolingvisztikai nézőpontból. In: Huszti Ilona szerk., Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben, 10–20. Ungvár: PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2004.

Beregszászi Anikó 2005. Egy tannyelv és sok minden más. In: Kontra Miklós szerk. Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben, 2004 október 28-31-én, 183–189. Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Kiadó, 2005.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004a. …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004b. Az ukrán nyelv oktatása a kárpátaljai magyar iskolákban: nyelvpedagógiai és nyelvi emberi jogi vonatkozások. In: Beregszászi Anikó és Csernicskó István: itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról, 97–108. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2005. Українська мова у школах з угорською мовою навчання у соціолінгвістич­ному аспекті. Українознавство 2005/4: 82–86.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2010. Направление языковой политики украины как фактор этнических и языковых конфликтов. In: Виноградов В. – Михальченко В. ред.: Язык и общество в современной России и других странах / Language and Society in present-day Russia and other countries, 245–249. Москва: Институт языкознания РАН – Научно-исследовательный центр по национально-языковым отношениям, 2010.

Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Karmacsi Zoltán 2010. A kétnyelvűség és a magyar nyelv használhatósága. In: Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 35–75. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet, 2010.

Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Molnár Anita – Molnár József 2010. Nyelvek, emberek, helyzetek: A magyar, ukrán és orosz nyelv használati köre a kárpátaljai magyar közösségben. Ungvár: PoliPrint, 2010.

Beregszászi Anikó és Papp Richárd szerk. 2005. Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest–Beregszász, 2005.

Csernicskó István 2001. Az ukrán nyelv oktatásának problémái Kárpátalja magyar iskoláiban. Nyelvünk és Kultúránk 2001/2: 15–23.

Csernicskó István 2004. Egy megoldatlan probléma: az államnyelv oktatása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. In: Huszti Ilona szerk., Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben, 113–123. Ungvár: PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főis­kola, 2004.

Csernicskó István 2005. Соціолінгвістичний аспект вивчення українсько-угорських міжмовних контактів і освіта. In: Huszti Ilona és Koljádzsin Natália szerk. Nyelv és oktatás a 21. század elején, 153–165. Ungvár: PoliPrint, 2005.

Csernicskó István 2009a. Проблемні питання викладання української мови у школах з угорською мовою навчання. In: Герцог Ю. ред.: Державотворча й об’єднувальна функції української мови: реалії, здобутки, перспективи, 105–116. Ужгород: Поліграф центр Ліра, 2009.

Csernicskó István 2009b. Напрямки мовної освіти України і угорськомовна освіта на Закарпатті. Acta Beregsasiensis 2009/2: 97–106.

Csernicskó István 2009c. Tények, adatok a kárpátaljai magyarok nyelvtudásáról. Együtt 2009/3: 70–77.

Csernicskó István 2009d. Ahol a kéttannyelvű oktatás visszalépés: Ukrajna. In: Kolláth Anna szerk., A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada, 295-303. Maribor: Zora, 2009.

Csernicskó István 2010a. Az államnyelv oktatásának nyelv- és oktatáspolitikai háttere Kárpátalján. In: Kozmács István és Vančová Ildikó szerk. Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Absztraktok, 19–20. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2010.

Csernicskó István 2010b. Nyelvpolitika a területi revízió idején (1938–1944). In: Fedinec Csilla – Vehes Mikola szerk. Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Budapest: Argumenum, 2010.

Csernicskó István és Fedinec Csilla 2010. Csehszlovákia nyelvpolitikai törekvései (1918–1939). In: Fedinec Csilla – Vehes Mikola szerk. Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Budapest: Argumenum, 2010.

Csernicskó István és Ferenc Vikória 2009a. Ukrainian Educational Policy and the Transcarpathian Hungarian Higher Education. In: Horváth, István and Tódor, Erika Mária eds., Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség, 330–331. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet–Kriterion, 2009.

Csernicskó István és Ferenc Viktória 2009a. Az ukrajnai oktatáspolitika és a kárpátaljai magyar felsőoktatás. In: Horváth István és Tódor Erika Mária szerk., Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség, 25–40. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet–Kriterion, 2009.

Csernicskó István és Göncz Lajos 2009. Tannyelvválasztás a kisebbségi régiókban: útmutató kárpátaljai magyar szülőknek és pedagógusoknak. Budapest: Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala, 2009.

Csernicskó István és Kontra Miklós szerk. 2008. Az Üveghegyen innen. Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés. Ungvár–Beregszász: PoliPrint Kft és II. Rákóczi Ferenc KMF, 2008.

Csernicskó István szerk. 2003. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Csernicskó István, Kótyuk István, Hnatik-Riskó Márta és Nagy Sándor 2005. Magyar nyelv 5–12. osztály. Tanterv a magyar tannyelvű iskolák számára. // Угорська мова 5–12 класи. Програма для загальноосвітних навчальних закладів з угорською мовою навчання. Чернівці: Видавничий дім Букрек, 2005.

Karmacsi Zoltán 2003. Стан викладання української мови у школах з угорською мовою навчання в Закарпатській області. In: Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідо­мість. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-прак­тичної конференції. Том. 1., 178–180. Київ: Європейського університету, 2003.

Melnyik Szvitlana – Csernicskó István 2010. Етнічне та мовне розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації. Ужгород: ПоліПрінт.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62