A program címe: A magyar nyelv a Kárpát-medencében

Év: 1996

Rövid leírás: A magyar nyelvtudomány egyik adóssága, hogy Trianon nyelvi következményeit a közelmúltig nem vettük számba. Határon túli és hazai nyelvészek felvállalták, hogy elkészítik a környező országok kisebbségi magyar nyelvhasználatának Trianontól napjainkig tartó történeti szociolingvisztikai elemzését. Csaknem minden környező országban, összesen 800 adatközlővel (Kárpátalján 144) azonos szempontrendszert használva azonos szerkezetben tárgyalják a kisebbségi magyarok földrajzi és demográfiai jellemzőit; politikai, gazdasági, kulturális és vallási helyzetét; a többségi államnyelvek és a kisebbségi magyar státuszát, funkcióit, a nyelvekhez fűződő attitűdöket és a nyelvi konfliktusokat; a magyar szerepét az oktatásban, közigazgatásban és tömegtájékoztatásban; és a nyelvi törvényeket. 

Partnerintézmények: MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi Osztály; Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat

Megrendelő: Research Support Scheme of the Higher Education Support Programe (RSS)

Megjelent publikációk:

Beregszászi Anikó 2010. Magyar nyelv. Stilisztika. Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 10. osztálya számára. Csernyivci: Bukrek, 2010.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István 2004. …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Ungvár: PoliPrint, 2004.

Csernicskó István 2002a. A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában. In: Kontra Miklós és Hattyár Helga szerk., Magyarok és nyelvtörvények, 11–23. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002.

Csernicskó István 2002b. Jogok és jogtalanságok. A kisebbségek anyanyelvi oktatásához való jog a nemzetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi dokumentumokban. In: A. Jászó Anna és Bódi Zoltán szerk., Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény, 274–279. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2002.

Csernicskó István 2003. A kisebbségi nyelvváltozatok esete a hiva­tásos nemzetőrökkel. Nyelvünk és Kultúránk 2003/1: 44–49.

Csernicskó István 2004. A magyar nyelv helyzete Kárpátalján. Magyar Tudomány 2004/4: 473–480.

Csernicskó István 2005. Hungarian in Ukraine. In: Edited by Anna Fenyvesi, Hungarian Language Contact Outside Hungary. Studies on Hungarian as a minority language. 89–131. Amster­dam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2005.

Csernicskó István 2006a. A magyar nyelv használata Kárpátalján: a jogok és a gyakorlat. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny IV (2006)/2: 51–62.

Csernicskó István 2006b. Kell egy csapat! Gondolataim a magyar külpolitikai stratégia kapcsán. Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle 2006/3–4: 128–135.

Csernicskó István 2010. Мовна політика в часи територіальної ревізії (1938–1944). In: Fedinec Csilla – Vehes Mikola szerk. Закарпаття 1919–2009: історія, політика, культура. Ужгород, 2010.

Csernicskó István szerk. 2003. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.

Csernicskó István, Kiss Jenő, Szabómihály Gizella, Papp György és Péntek János 2005. A szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásairól. Magyar Nyelv CI/1: 105–113.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62