Intézeti közös projektek

1. A kárpátaljai magyar beszélt nyelv tudományos vizsgálata: kárpátaljai magyar hanganyagtár
Ma már sokkal többet tudunk a magyar nyelv kárpátaljai változatairól, mint például egy évtizeddel ezelőtt. A témába vágó vizsgálatok túlnyomó többsége azonban vagy az írott nyelvet elemzi, vagy pedig kérdőíves kutatások anyagait dolgozza fel, és sokkal kevesebb figyelem jut a beszélt nyelv kutatására. A program célja, hogy beszélt nyelvi korpuszok elemzése alapján minél többet tárjon fel arról, milyen is valójában a kárpátaljai magyar nyelvhasználat. 2005-ben kialakítottuk egy hanganyagtár alapjait, amely mintegy 390 órányi digitalizált kárpátaljai beszélt nyelvi hanganyagot tartalmaz. Eddig 100 kárpátaljai magyarlakta településről (összesen 124 magyarlakta települést tartanak számon) van strukturált hanganyagunk. A hanganyaggyűjtést, archiválást, lejegyzést, ellenőrzést az intézet fiatal kutatói végzik.
Az elmúlt év során megkezdtük a már lejegyzett hanganyag-állomány nyelvészeti elemzését. 2009-ben folytatjuk a hanganyaggyűjtést, illetve a mélyinterjúk nemcsak nyelvészeti, hanem szociológiai elemzését is. Célunk, hogy több fórumon és kiadványban hozzuk nyilvánosságra a kutatás részeredményeit.

2. Nyelvek a nyelvhasználati színtereken
A 2006-ban indult program több egyéni kutatást is magában foglal, melynek célja a nyelvek presztízsének, és a kárpátaljai magyarok kódválasztási stratégiájának feltárása a különböző nyelvi színtereken az interperszonális kommunikációs szituációktól a hivatalos nyelvhasználati szféráig. 2007-ben egy kérdőíves felmérést végeztünk az összes kárpátaljai magyarlakta településen a felnőtt lakosság körében. A közel ezer nyelvhasználati kérdőív kitöltésével csaknem 1000 kárpátaljai magyar család nyelvhasználatáról kapunk képet. Az eredményekről konferenciákon és tudományos publikációkban számolunk be.
• látható kétnyelvűség (kétnyelvű feliratok, hirdetmények, utcanévtáblák )
• hallható kétnyelvűség (hanganyagok)

3. A kárpátaljai magyar nyelvhasználat tudományos bibliográfiája
2004-ben megkezdődött a kárpátaljai magyar nyelvhasználattal kapcsolatos tudományos írásművek bibliográfiájának összeállítása. A bibliográfia azon tudományos könyvek, tanulmányok, cikkek jegyzékét tartalmazza, amelyek 1991-től napjainkig megjelentek. 2008 végén a bibliográfia kárpátaljai részében 720 tétel szerepel.

4. A magyar nyelv a Kárpát-medencében c. kutatási program
A kutatási program célja egy valóságos idővizsgálat lebonyolítása, az 1996-ban végzett ún. RSS-vizsgálat ismétlése. 2006-ban megtörtént a kérdőív újrakérdezése 594 fős mintán. Jelenleg az adatok elemzése folyik.

5. Magyar nyelvű oktatás a kisebbségi régiókban
A 2005-ben indult közös, három évre tervezett kutatás célja az, hogy átfogó képet kapjunk a kisebbségi magyar oktatási intézmények nyelvi viszonyairól, az oktatás és az anyanyelvhasználat kapcsolatrendszeréről, az anyanyelvi, a többségi nyelvi, valamint a tanult idegen nyelvi kompetenciák milyenségéről, a kétnyelvűség típusairól és működéséről.

© 2022 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62