Alkotmányos-e az új oktatási törvény 7. cikkelye?

Ukrajna Alkotmányának 53. cikkelye a következőket tartalmazza:

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

 

Mindez magyar fordításban:

  1. cikkely. Mindenkinek joga van az oktatáshoz.

A teljes általános középiskolai végzettség kötelező.

Az állam biztosítja az iskola előtti, a teljes általános középiskolai, a szakmai-műszaki, illetve a felsőoktatás hozzáférhetőségét és ingyenességét az állami és a kommunális oktatási intézményekben; az óvodai, teljes általános középiskolai, iskolán kívüli, szakmai-műszaki, felsőoktatási és a diploma utáni képzésnek, az oktatás különböző formáinak a fejlesztését; állami ösztöndíj és kedvezmények megítélését a tanulóknak és a diákoknak.

Az állampolgároknak joguk van pályázati alapon ingyenesen felsőfokú végzettséget szerezni az állami és a kommunális oktatási intézményekben.

A nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok számára a törvénynek megfelelően garantálják azt a jogot, hogy anyanyelvükön tanuljanak vagy tanulják anyanyelvüket az állami és a kommunális oktatási intézményekben vagy a nemzeti kulturális társaságok közreműködésével.

 

Hétköznapi nyelvre fordítva ez azt jelenti, hogy azok a magyar nemzetiségű ukrán állampolgárok, akik Kárpátalja azon részein élnek, ahol működnek magyar tannyelvű iskolák, választhatnak, hogy VAGY:

  1. a) olyan iskolába járatják csemetéiket, ahol a gyerekek anyanyelvükön tanulhatnak; VAGY
  2. b) olyan iskolát választanak gyermekeiknek, ahol azok tanulhatják anyanyelvüket; VAGY
  3. c) egyik felkínált lehetőséggel sem élnek, és olyan iskolába küldik tanulni a kicsiket, ahol a gyermekek anyanyelve egyáltalán nincs jelen az oktatási folyamatban.

Ukrajna Alkotmánybírósága 1999. december 14-én értelmezte az Alkotmánynak többek között az oktatásra vonatkozó részeit is (itt letölthető). A nagyon hosszú című alkotmánybírósági határozat 3. pontja egyértelműen leszögezi:

  1. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.

 

Magyar fordításban:

  1. Ukrajna Alkotmánybírósága határozatainak végrehajtása kötelező Ukrajna területén, azok véglegesek és megfellebbezhetetlenek.

 

Mindez azért érdekes, mert ugyanebben az Alkotmánybírósági határozatban a fent idézett 3. rész előtti 2. pont szövege a következő:

  1. Виходячи з положень статті 10 Конституції України та законів України щодо гарантування застосування мов в Україні, в тому числі у навчальному процесі, мовою навчання в дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних та вищих державних і комунальних навчальних закладах України є українська мова.

У державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою відповідно до положень Конституції України, зокрема частини п’ятої статті 53, та законів України, в навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

 

Magyar fordításban:

  1. Ukrajna Alkotmányának 10. cikkelye és a nyelvek használatát – többek között az oktatási folyamatban – szabályozó Ukrajna törvényei alapján az oktatás nyelve az állami és kommunális iskola előtti, általános középiskolai, szakmai-műszaki és felsőfokú intézményekben Ukrajnában az ukrán nyelv.

Az állami és a kommunális oktatási intézményekben, Ukrajna Alkotmányának, különösen az 53. cikkely ötödik részének és Ukrajna törvényeinek megfelelően, az államnyelv mellett az oktatási folyamatban használhatók és tanulhatók a nemzeti kisebbségek nyelvei.

 

Az Alkotmánybíróság fent ukránul és magyarul egyaránt idézett – kötelező érvényű és kötelezően végrehajtandó – határozata tehát megerősíti: a nemzeti kisebbségek nyelvei használhatók az oktatási folyamatban, azaz lehet tannyelvként használni őket, no és persze tanulhatók is.

Ukrajna állampolgárainak tehát joguk van anyanyelvükön tanulni és tanulni anyanyelvüket az állami és a kommunális oktatási intézményekben. Amikor elkezdik alkalmazni a 2017. szeptember 5-én megszavazott új ukrajnai oktatási törvényt, akkor annak 7. cikkelye értelmében azok a szülők, akiknek gyermeke befejezi a 4. osztályt, már nem fognak rendelkezni a választás jogával. Számukra tehát Ukrajna Alkotmánya 53. cikkelyének ötödik része az alábbi megfogalmazásban lesz érvényes (miközben a többségi nemzethez tartozókra továbbra is teljes egészében érvényes marad):

A nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok számára a törvénynek megfelelően garantálják azt a jogot, hogy anyanyelvükön tanuljanak vagy tanulják anyanyelvüket az állami és a kommunális oktatási intézményekben vagy a nemzeti kulturális társaságok közreműködésével.

Az új oktatási törvény 7. cikkelye ugyanis csupán a kommunális oktatási intézményekben engedélyezi a magyar tannyelvű oktatást, az állami iskolákban nem, és azt is csupán a 4. osztály végéig (erről írtunk korábban), az 5. osztálytól nem teszi ezt lehetővé.

 

Ukrajna Alkotmányának 22. cikkelye a következőket rögzíti:

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

 

Magyarul:

  1. cikkely. Az alkotmányban rögzített emberi és állampolgári jogok és szabadságjogok nincsenek kimerítve.

Az alkotmányos jogok és szabadságjogok garantáltak és nem eltörölhetők.

Új törvények elfogadásakor vagy a hatályos törvények módosítása során nem szabad szűkíteni a meglévő jogok és szabadságjogok tartalmát és hatályát.

 

Ukrajna Alkotmánya – és benne a fent idézett 53. cikkely és 22. cikkely – továbbra is hatályos, az Alkotmányt nem írja felül egyetlen törvény sem. A 22. cikkely egyértelműen kimondja: új törvényeket elfogadni, hatályos jogszabályokat megváltoztatni csak úgy szabad, hogy az állampolgárok alkotmányos jogai nem szűkülhetnek, azokat nem lehet eltörölni. Az 53. cikkely ötödik része szerint az állam garantálja: a nemzeti kisebbségek képviselői vagy anyanyelvükön tanulhatnak, vagy tanulhatják anyanyelvüket.

A fentiekből világos, hogy ha az új ukrán oktatási törvény hatályba lép, és a 7. cikkelyét alkalmazni kezdik, akkor a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó ukrán állampolgárokra az Alkotmány 53. cikkelyének utolsó bekezdése csak korlátozottan vonatkozik majd, vagyis szűkülnek az alkotmányos jogaik. Ez pedig egyértelműen ellentétes Ukrajna Alkotmányának 22. cikkelyével, illetve az Alkotmánybíróság idézett 1999-es határozatának 2. pont második bekezdésével.

Az új ukrán oktatási törvény 7. cikkelye tehát minden kétséget kizáróan alkotmányellenes.

A címben megfogalmazott kérdésre a válasz tehát egyértelmű: NEM.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62