TÖBB-E A 2, MINT A 6? Avagy: jogszűkítő-e az új ukrán oktatási törvény 7. cikkelye?

Az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumát vezető Lilija Hrinevics és más ukrán politikusok is mély meggyőződéssel állítják: a 2017. szeptember 5-én megszavazott, és Petro Porosenko államelnök által szeptember 25-én aláírt új oktatási törvény nem szűkíti a nemzeti kisebbség képviselőinek jogait. Az alábbiakban ennek járunk utána.

A kárpátaljai magyar szülők, amikor iskolát választottak gyermekük számára, az intézmény tannyelve, illetve a magyar nyelvnek az oktatásban való megjelenése szempontjából az alábbi típusok közül választhattak:

 1. típus. Olyan iskola, ahol a tannyelv a magyar nyelv, és emellett kötelezően oktatják az államnyelvet (ukrán), illetve kötelező tantárgyként egy (vagy több) idegen nyelvet (angol, német vagy francia) is tanítanak.
 2. típus. Olyan iskola, ahol egy intézményen belül vannak ukrán tannyelvű osztályok, illetve olyan osztályok, ahol a tannyelv a magyar nyelv. Ez utóbbi osztályokban kötelezően oktatják az államnyelvet (ukrán), illetve kötelező tantárgyként egy (vagy több) idegen nyelvet is tanítanak.
 3. típus. Olyan iskola, ahol a tannyelv az államnyelv (ukrán), és emellett a magyar nyelv (mint anyanyelv) kötelező tantárgy; továbbá kötelező tantárgyként oktatnak egy (vagy több) idegen nyelvet is.
 4. típus. Olyan iskola, ahol a tannyelv az államnyelv (ukrán), és emellett a magyar nyelv választható (fakultatív) tantárgyként van jelen, továbbá kötelező tárgyként oktatnak egy (vagy több) idegen nyelvet is.
 5. típus. Olyan iskola, ahol a tannyelv az államnyelv (ukrán), és emellett kötelezően oktatnak egy első idegen nyelvet, a magyar nyelv pedig választható második idegen nyelv.
 6. típus. A magyar szülőknek természetesen joguk van ahhoz is, hogy olyan iskolát válasszanak gyermekük számára, ahol az ukrán az oktatás nyelve, és kötelezően oktatnak (egy vagy több) idegen nyelvet, a gyermek anyanyelve (a magyar) pedig egyáltalán nem jelenik meg az oktatási folyamatban.

A 2014/2015-ös tanévben Ukrajnában (a megszállt Krím-félsziget és Donyeck és Luhanszk megye Kijev által nem kontrollált területein kívül) 3.675.076 gyermek tanult 17.090 állami iskolában. A magyar tannyelvű állami iskolák száma 68 volt (az itt tanuló gyerekek az 1. típusba sorolt iskolákat látogattak). További 27 állami iskolában működtek magyar nyelven oktató osztályok (2. típus). Összesen 15.152 gyerek tanult magyar tannyelvű iskolában/osztályban az állami iskolákban 2014/2015-ben az országban. Az állami iskolák rendszerében a gyerekek 0,41%-a tanult magyar nyelven az említett tanévben Ukrajnában (1. táblázat).

 1. táblázat. Az iskolák és a tanulók megoszlása az oktatás nyelve szerint Ukrajnában a 2015. január 1-jei adatok szerint Ukrajnában

Forrás: THIRD PERIODIC REPORT OF UKRAINE ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES. Kyiv, September 2015, p. 193–194.

Nyelvek

Az adott nyelven oktató iskolák száma Az adott nyelven tanuló gyerekek száma A gyerekek száma, akik tantárgyként tanulják az adott nyelvet Az adott nyelvet fakultatív módon tanuló gyerekek száma
Ukrán 15 696 3 281 644 393 188  
Orosz 621 356 262 1 023 797 111 506
Román 78 16 808 972 294
Magyar 68 15 172 698 791
Krími tatár     308 20
Moldáv 5 2 984 2 373 241
Lengyel 5 1 594 26 301 10 762
Angol 1 400 3 426 916 14 478
Szlovák   134 180 646
Bolgár   78 8 103 863
Gagauz     1 186  
Német     599 662 14 211
Görög     2 415 413
Ivrit     3 401 67
Spanyol     12 024 1252
Latin     1 185 1 108
Francia     159 294 5331
Japán     529 56
Cseh     386 72
Koreai     296  
Arab     250  
Hindi     30  
Dán     82  
Olasz     638 520
Kínai     1288 565
Norvég     85  
Perzsa     35  
Török     585 415
Finn     88  
Svéd     115  
Olyan intézmények, ahol több nyelven folyik oktatás* 616      
Összesen 17 090 3 675 076    

* Ebből 26 iskolában magyar és ukrán nyelven oktató osztályok működnek, 1 iskolában magyar és orosz nyelven folyik oktatás.

A 2016/2017-es tanévben Kárpátalján összesen 655 iskola működött (649 állami és 6 magán). Ezek közül 71 volt magyar tannyelvű (66 állami és 5 magán; ez utóbbiak az egyházi líceumok). További 27 iskolában működtek magyar nyelven oktató osztályok. Így Kárpátalján összesen 98 iskolában folyt magyar nyelven oktatás a 2016/2017-es tanévben (Інформаційний лист департамента освіти і науки Закарпатської обласної державної дміністрації № 01-17/1971 від 17.07.2017 р.). A 2016/2017-es tanévben Kárpátalján összesen 157.414 gyermek járt iskolába. Ebből 16.275 gyerek tanult magyar nyelven Kárpátalján (2. táblázat).

 1. táblázat. A tanulók megoszlása a 2016/2017-es tanévben Kárpátalján az oktatás nyelve szerint

Forrás: Інформаційний лист департамента освіти і науки Закарпатської обласної державної дміністрації № 01-17/1971 від 17.07.2017 р.

tannyelv tanulók száma %
ukrán 138.298 87,86
orosz 634 0,40
magyar 16.275 10,34
román 2.207 1,40
Összesen 157.414 100,00

A magyar nyelven tanulók mellett a 2015/2016-os tanévben 609 tanuló ukrán tannyelvű iskolában tantárgyként tanulta magyar nyelvet mint anyanyelvet (3. típus). További 703 gyerek fakultatív tantárgyként tanulta a magyar nyelvet. 430 tanuló pedig második idegen nyelvként tanult magyarul (4. típus). Az adatokat a 3. táblázatban foglaltuk össze.

 1. táblázat. A magyar, orosz, román és szlovák tannyelvű iskolák/osztályok mellett az adott nyelveket tantárgyként tanulók száma Kárpátalján a 2015/2016-os tanévben

Forrás: Інформаційний лист департамента освіти і науки Закарпатської обласної державної дміністрації № 01-19/3871 від 30.12.2015 р.

  Ukrán Magyar Orosz Román Szlovák
Magyar nyelven tanult (1. és 2. típus) 13 5416 15 036 1 493 2711 143
Tantárgyként tanulta a magyart mint anyanyelvét (3. típus)   609 12 593 10 218
Fakultatív tantárgyként tanulta a magyart (4. típus)   703 4 561   705
Második idegen nyelvként tanulta a magyart (5. típus)   430 3 213    

Kutatási adatok szerint a kárpátaljai magyarok egy része nem magyar, hanem többségi (ukrán vagy orosz) tannyelvű iskolában szocializálódott. Ők a 6. típusként jelölt iskolatípusba jártak, ahol a magyar nyelv semmilyen formában nincs jelen az oktatási folyamatban. Pontos adataink nincsenek arról, hogy a közösség mekkora hányada végzett nem magyar tannyelvű iskolát, a különböző empirikus kutatások adatai alapján azonban úgy becsüljük, hogy a kárpátaljai magyaroknak (nemzedéktől függően) körülbelül 15–30%-a nem magyar nyelven végezte iskolai tanulmányait (Csernicskó 2013: 411–422).

A Tandem 2016 adatai szerint például a középiskolai szint a legmagasabb iskolai fokozat, ahol a magyar nyelven tanulók aránya meghaladja a 70%-ot, a magasabb iskolai fokozatokban jelentősen visszaesik azoknak az aránya, akik magyar nyelven tanultak (4. táblázat)

 

 1. táblázat. Az oktatás nyelve az oktatás különböző szintjein a kárpátaljai magyarok körében %-ban (a Tandem 2016 kutatás adatai alapján; N=400)
az oktatás szintje / tannyelv  ukránul oroszul magyarul
óvoda 14,8 7,7 70,5
alsó tagozat (1–4. oszt.) 14,6 7,2 77,8
általános iskola (5–9. oszt.) 13,9 6,7 78,8
középiskola (10–11. oszt.) 16,8 7,7 75,2
szakiskola 26,6 18,2 51
technikum 30,3 28,4 34,9
egyetem (alapszak) 41,5 15,3 38,9
egyetem (mesterképzés) 53,4 13,2 26,7

A 2017. szeptember 5-én elfogadott új oktatási törvény[1] az alábbiak szerint szabályozza az oktatás nyelvét:

 1. Cikkely. Az oktatás nyelve
 2. Az oktatási folyamat nyelve az oktatási intézményekben az államnyelv.

Az állam Ukrajna minden állampolgára számára garantálja a formális oktatás elérését az államnyelven az oktatás minden szintjén (iskola előtti nevelés, általános középiskolai, szakképzés (szakmunkásképzés), felsőfokú szakképzés és felsőoktatás), valamint az iskolán kívüli és a diploma utáni képzési szinten az állami és kommunális oktatási intézményekben.

Az Ukrajna nemzeti kisebbségeihez tartozó személyeknek a kommunális oktatási intézményekben garantált a jog az államnyelv mellett az adott nemzeti kisebbség nyelvén folyó oktatáshoz az iskola előtti és az elemi iskolai szinteken. Ez a jog az államnyelv mellett az adott nemzeti kisebbség nyelvén oktató külön osztályok (csoportok) révén realizálódik, amelyek a törvényeknek megfelelően jönnek létre, és nem terjed ki az ukrán nyelven oktató osztályokra (csoportokra).

Az Ukrajna őshonos népeihez tartozó személyeknek a kommunális oktatási intézményekben garantált a jog az államnyelv mellett az adott őshonos nép nyelvén folyó oktatáshoz az iskola előtti és az általános középiskolai szinteken. Ez a jog az államnyelv mellett az adott őshonos nép nyelvén oktató külön osztályok (csoportok) révén realizálódik, amelyek a törvényeknek megfelelően jönnek létre, és nem terjed ki az ukrán nyelven oktató osztályokra (csoportokra).

Az Ukrajna őshonos népeihez, nemzeti kisebbségeihez tartozó személyek számára garantált a jog az adott őshonos nép vagy nemzeti kisebbség nyelvének tanulásához a kommunális általános középfokú oktatási intézményekben vagy a nemzeti kulturális szövetségeken keresztül.

 1. Az oktatási intézmények biztosítják az államnyelv kötelező oktatását, különösen a szakképző (szakmunkásképző), felsőfokú szakképző és felsőoktatási intézményekben, olyan mértékben, amely lehetővé teszi a szakmai tevékenység folytatását a választott szakirányban az államnyelv használatával.

Az őshonos népekhez, a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, a külföldiek és hontalanok számára megfelelő feltételeket teremtenek az államnyelv megtanulásához.

 1. Az állam elősegíti a nemzetközi érintkezés nyelveinek tanulását, különösen az angol nyelvét, az állami és kommunális oktatási intézményekben.
 2. Az oktatási intézményekben az oktatási programnak megfelelően egy vagy néhány tantárgy két vagy több nyelven is oktatható – államnyelven, angol nyelven, az Európai Unió más hivatalos nyelvein.
 3. A hallgatók kívánsága szerint a szakképző és felsőoktatási intézmények megteremtik számukra a feltételeket az őshonos nép vagy nemzeti kisebbség nyelvének mint tantárgynak a tanulásához.
 4. Az állam elősegíti olyan oktatási intézmények létrehozását és működését külföldön, amelyek ukrán nyelven oktatnak vagy oktatják az ukrán nyelvet.
 5. A nyelvek használatának sajátosságait az oktatás különböző területein és szintjein speciális törvények határozzák meg.

 

Az új törvény 7. cikkelye szerint tehát az oktatási folyamat nyelve az oktatási intézményekben az államnyelv. A törvény a nemzeti kisebbségeihez tartozó személyeknek csak a kommunális oktatási intézményekben garantálja azt a jogot, hogy az államnyelv mellett anyanyelven tanuljanak. Ez a lehetőség is csupán az iskola előtti és az elemi iskolai szinteken engedélyezett. Az 5–12. osztályokban, valamint a felsőoktatásban megszűnik a kisebbségek anyanyelvi oktatása.

Az 5. osztálytól felfelé az oktatás nyelve az ukrán nyelv. A kisebbség nyelve csak tantárgyként oktatható.

Annyi engedményt tesz csupán a törvény, hogy egy vagy néhány tantárgy két vagy több nyelven is oktatható: államnyelven, angol nyelven, vagy az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén. Nem értelmezi azonban a törvény, hogy mit jelent a néhány szó. Mindez azt jelenti, hogy a kisebbségek nyelvén folyó nyelvű oktatás kizárólag az iskola előtti nevelés és az elemi iskola (1–4. osztály) szintjén marad meg Ukrajnában.

Megszünteti a törvény a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató iskolák önállóságát is. A fent meghatározott jog ugyanis csak külön osztályokban (csoportokban) valósulhat meg, az ukrán nyelven oktató intézményeken belül.

Mindez azt jelenti, hogy az új oktatási törvény 7. cikkelye alapján az 5. osztálytól kezdve már csak a 3. és a 6. típus közül választhatnak a jövőben kárpátaljai magyar szülők. Azaz: a törvény hatályba lépése előtt hat választási lehetőségük volt, a jogszabály hatályba lépését követően azonban az 5. osztálytól kezdve már csak két opció marad. A hat nagyobb szám, mint a kettő…

2017 szeptemberében összesen 85 településen működik magyar nyelven oktató iskola/osztály Kárpátalján. Ebből 75 településen van 5–9. osztályban is magyar nyelven oktatás, illetve 34 településen a 10–11. osztályok szintjén is folyik magyar nyelven képzés. Az új oktatási törvény hatályba lépését követően ezek az iskolák/osztályok megszűnnek magyar tannyelvűek lenni.

Ha ez nem a meglévő jogok szűkítése, akkor vajon mi az?

A kérdés költői. Sapienti sat…

[1] Закон України „Про освіту” (2017). https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62