Magyar nyelvű felsőoktatás Kárpátalján: kihívások, perspektívák

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2014

In: Peter Kónya ed. Univerzita v kontexte zmien. Zborník príspevkov z mezdinárodnej vedeckej konferencie, konanej 28. – 30. novembra 2012 v Prešove, 341–354. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, 2014.