Hogyan aránylik egymáshoz a kárpátaljai magyar szakértők álláspontja és a Velencei Bizottság állásfoglalása az ukrán oktatási törvény 7. cikkelyéről?

Amióta 2017. szeptember 5-én Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa (parlamentje) megszavazta az „Ukrajna törvénye az oktatásról” (Закон України «Про освіту»; a törvény teljes szövege magyar fordításban elérhető itt). című jogszabályt, éles vita bontakozott ki annak 7. cikkelyéről (amely az oktatás nyelvét szabályozza; szövegét ukránul és magyar fordításban lásd itt).

A kárpátaljai magyarság érdekvédelmi szervezetei, oktatási és nyelvi jogi szakértői egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy a törvény 7. cikkelye ellentétes Ukrajna Alkotmányának számos rendelkezésével, illetve több hazai törvénnyel, továbbá nem egyeztethető össze az ország nemzetközi kötelezettségvállalásaival. A kijevi kormány képviselői, valamint ukrán nemzeti érzelmű szakértők tömege azonban azt állította, hogy a jogszabály 7. cikkelye megfelel minden nemzetközi és hazai normának, és az ukrajnai kisebbségek érdekeit szolgálja. Ezt hangsúlyozta például egy egykori ukrán igazságügyi miniszter, a Velencei Bizottság ukrajnai delegáltja is, aki nagy meggyőződéssel állította, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatást az Európai Unió egyetlen tagállama sem engedélyezi, így Kijevnek egyáltalán nem kell tartania attól, hogy a nemzetközi intézmények negatívan viszonyulnak majd az új törvényhez (lásd itt).

A kárpátaljai magyarság érdekvédelmi szervezetei, valamint a közösség oktatási és nyelvi jogi szakértői több ukrajnai és nemzetközi fórumon összefoglalták, hogy miben látják az új ukrán oktatási törvény 7. cikkelyével kapcsolatos problémákat, vagyis – Magyarország diplomáciai támogatásával – a nemzetközi színtéren is megjelenítették a kérdést. 2017. december 8-án az Európai Unió és Ukrajna közötti Társulási Tanács közötti ülés után a nyilatkozat szövegébe a jogszabályt elítélő, a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatása mellett kiálló alábbi megjegyzés is bekerült:

„A Társulási Tanács az oktatásról szóló törvény tekintetében egyetértett abban, hogy biztosítani kell a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek már gyakorolt jogainak tiszteletben tartását, ahogy azt az ENSZ és az Európa Tanács egyezményei és a kapcsolódó jegyzőkönyvek tartalmazzák, a kisebbségekhez tartozó személyek megkülönböztetés-mentességét a sokféleség tiszteletben tartása mellett, és teljes mértékben figyelembe véve az Európa Tanács szervezeteinek tapasztalatait.” (Angol eredetiben lásd itt)

A nemzetközi nyomás következtében Kijev végül (példátlan módon csak a törvény hatályba lépése után) elküldte a törvény szövegét az Európa Tanács Velencei Bizottságához normakontrollra. A Velencei Bizottság 2017. december 11-én közzé is tette hivatalos honlapján a törvényről készített állásfoglalását.

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma azonnal közzétette álláspontját a Velencei Bizottság állásfoglalásával kapcsolatban (angolul, ukránul). A minisztériumi reakció azt emeli ki, hogy az államnyelv támogatása, illetve ismeretének elvárása jogos igény az állam részéről, és Kijev nem készül a törvény módosítására. Az ukrajnai politikusok és jogi, oktatási és nyelvész szakértők többsége Ukrajna győzelmeként kommentálta a nemzetközi testület álláspontját. A fent említett volt igazságügyi miniszter például kijelentette, hogy a Velencei Bizottság nem talált érdemi kifogásokat az oktatási törvény 7. cikkelyével kapcsolatban.

A kárpátaljai magyar szervezetek az ukrán reakciókkal ellentétben közös nyilatkozatukban azt emelik ki, hogy „üdvözlik, hogy a Velencei Bizottság állásfoglalásában jelentős részben visszatükröződnek azok az aggályok és kritikai észrevételek, melyeket az elmúlt év folyamán, és különösen a törvény ez év szeptember 5-i elfogadása után a dokumentum 7. cikkelye előírásait illetően fogalmaztunk meg és juttattunk el mind szóban, mind írásban a kérdésben illetékes szinte minden ukrán nemzeti, valamint nemzetközi intézményhez, így a Velencei Bizottsághoz is”.

Mivel a kárpátaljai magyar szakértők még jóval a Velencei Bizottság által készített vélemény előtt nyilvánosságra hozták angol (az első, a második) és magyar nyelven is azokat a legfőbb pontokat, amelyek a törvény 7. cikkelyében sértik a kárpátaljai magyar közösség érdekeit, mód nyílik arra, hogy összevessük, hogyan látják a nemzetközi testület szakértői és a kárpátaljai magyar szakértők az új ukrán oktatási törvény 7. cikkelyét.

A KMKSZ honlapján is elérhető nyilvános anyagok összeállításában a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont szakértői is részt vettek, így kutatóinknak nem okoz nehézséget, hogy egyszerű összevetéssel megvizsgáljuk, a kárpátaljai magyar közösségnek az oktatási törvény 7. cikkelyével kapcsolatos aggályai közül melyeket találta szintén problematikusnak a Velencei Bizottság.

Az alábbi táblázat első (bal oldali) oszlopában a kárpátaljai magyar szakértők által az új ukrán oktatási törvény 7. cikkelye kapcsán felvetett problémákat mutatjuk be egy-egy mondatban. A táblázat második (jobb oldali) oszlopában szó szerinti egyenes idézeteket olvashatnak a Velencei Bizottság hivatalos állásfoglalásából (magyar fordításban az idézett rész előtti szám azt jelzi, hogy az állásfoglalás melyik számozott bekezdéséből idézünk).

Az itt összevetett dokumentumok nyilvánosak, a fent megadott honlapokon bárki számára hozzáférhetők, az összehasonlításunk tehát könnyen ellenőrizhető. A táblázatból kiderül, hogy a Velencei Bizottság állásfoglalása tükrében megalapozottak-e a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezeteknek és szakértőknek az új ukrán oktatási törvény 7. cikkelyével kapcsolatos aggodalmai. A következtetések levonását az Olvasóra bízzuk.

 

A kárpátaljai magyar szakértők álláspontja A Velencei Bizottság hivatalos állásfoglalásának ide vonatkozó pontjai

A törvény 7. cikkelye pontatlanságokat és kétértelműségeket tartalmaz, ezért jogbizonytalanságot teremt.

43. (…) a két nyelven folyó oktatás aránya nincs meghatározva (…).

56. A 7.1.3. cikkely szerint az önkormányzati intézményekben az iskola előtti és általános iskolai oktatáshoz való jog a nemzeti kisebbség nyelvén „külön osztályokban”, „a hivatalos nyelvvel együtt” garantált. Nem világos, hogy ez a rendelkezés pontosan mit jelent, mivel a „hivatalos nyelvvel együtt” fogalmát sokféleképpen lehet végrehajtani. Az iskola előtti és az alapfokú oktatás főleg a kisebbségi nyelveken fog-e működni? Milyen mértékben lesz kétnyelvű? A leckék milyen százaléka lesz megadva államnyelven, és milyen százalékban a kisebbségi nyelveken?

57. Ugyanezek a kérdések merülnek fel a 7.1.5. cikkely tekintetében (…).

58. Ugyanígy a 7.1.6. cikkely értelmében mind az őshonos népek, mind a nemzeti kisebbségek számára biztosítják a jogot, hogy nyelvüket az általános középfokú oktatási intézményekben vagy a nemzeti kulturális egyesületekben tanulják. A Velencei Bizottság számára nem világos, hogy pontosan mit jelent ez a rendelkezés. Garantálni fogják-e ezt a jogot valamennyi általános és középiskolai évfolyamon? Hány óra nyelvtanítás lesz hetente? Ez a jog magában foglalja-e azt a kötelezettséget, hogy az önkormányzati iskolák támogassák a kisebbségi nyelv oktatását, vagy az a nemzeti kulturális egyesületek feladata lesz? Emlékeztetni kell arra, hogy a Keretegyezmény 14.1. cikkelye értelmében Ukrajna kötelezettséget vállalt arra, hogy „elismeri, hogy minden a nemzeti kisebbséghez tartozó személynek joga van saját kisebbségi (anya)nyelvének megtanulására”.

59. Továbbá a 7.4 cikkely szerint egy vagy több tantárgyat két vagy több nyelven is oktatni lehet: az államnyelven, angolul, más hivatalos európai uniós nyelveken. Még nem tisztázott, hogy pontosan mit jelent ez a rendelkezés: ki dönt majd ezekről a kiegészítő tantárgyakról? Figyelembe fogják-e venni a diákok igényeit? Milyen feltételek mellett és milyen körülmények között teljesítik azokat? Hány tantárgyat lehet így tanítani? Hány további nyelvet?

67. (…) Az egyes normák közötti koherencia hiánya, a 7. cikkely szövegének bizonytalanságával együtt, felveti a jogbizonytalanság kérdését, amely valószínűleg súlyos értelmezési és alkalmazási problémákat okozhat, ezért egyértelmű és következetes szabályokkal kellene megoldani ezt a kérdést.

87. Az Oktatási Törvény 7. cikkének pontos hatásait azonban ebben a szakaszban még nem állapították meg a megnevezett jogi bizonytalanságok miatt (…).

120. (…)  A cikkely, ahogyan azt elfogadták, teljesen különbözik attól a tervezettől, amelyről a kisebbségekkel konzultáltak. Az erre vonatkozó nemzetközi és alkotmányos rendelkezések betartása alapvető fontosságú a nemzeti kisebbségek már meglévő és jól megalapozott jogait érintő átfogó reformok bevezetése során. A világosság és a jogi pontosság elengedhetetlen az ide vonatkozó nemzetközi elvek végrehajtásakor. Ugyanakkor a 7. cikkely által az Ukrajna nemzeti kisebbségei számára biztosított nyelvi jogok pontos védelmi szintje továbbra sem világos. A 7. cikkely lényeges kétértelműségeket tartalmaz, és úgy tűnik, a Kerettörvény nem nyújt szükséges útmutatást az ország nemzetközi és alkotmányos kötelezettségeinek alkalmazása során. Bizonyos garanciákat tartalmaz a kisebbségi nyelven történő oktatásra, elsősorban az alapfokú oktatásra korlátozva, bár az ilyen garanciák pontos mértéke nem olyan egyértelmű, mint amilyen lehetne. (…)

 

 

A kárpátaljai magyar szakértők álláspontja A Velencei Bizottság hivatalos állásfoglalásának ide vonatkozó pontjai

A 7. cikkely jogszűkítő.

47. Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy a Törvény nem garantálja, hogy az ilyen nyelveket beszélőknek joguk van a saját (anya)nyelvükön történő oktatásra, mivel a 7. cikkely (4) bekezdése csupán azt írja elő, hogy az ilyen oktatás lehetséges (…).

64. (…) az új kerettörvény a kisebbségi nyelveken történő oktatás lehetőségeinek csökkentését vonja maga után (…).

87.  (…) Nyilvánvaló azonban, hogy a megvalósítás végrehajtásának keretei és paraméterei szűkebbek, mint az egykori törvény hatáskörében, és jelentősen csökkentik az oktatásnak azt a mennyiségét a kisebbségi nyelveken, amelyet a kisebbségi beszélők jelenleg még élveznek. (…)

120. (…) lehetővé teszi, hogy radikálisan megváltoztassák az előző nyelvi rendszert, legalábbis a középfokú oktatásban, az ukrán nyelvet kötelezően az oktatás nyelveként történő felhasználására összpontosuló rendszer felé irányul. Ez jelentősen csökkentheti a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek a saját nyelvükön történő tanuláshoz fűződő lehetőségeit, ami a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek meglévő jogainak aránytalan beavatkozását jelentené. Ezenkívül az új szabályok végrehajtásának rövid határideje súlyos aggályokat vet fel az oktatás minőségével kapcsolatban.

122. A középfokú oktatás tekintetében a 7. cikkely (…) egyértelműen az államnyelv szerepének növelésére és a kisebbségi nyelvek szerepének csökkentésére irányul (…).

 

A kárpátaljai magyar szakértők álláspontja A Velencei Bizottság hivatalos állásfoglalásának ide vonatkozó pontjai

A 7. cikkely hosszú ideje létező, nagy hagyományokkal bíró szerzett jogokat veszélyeztet.

100. Érdemes megemlíteni, hogy vannak Ukrajnában olyan évszázados kisebbségi iskolák, amelyek a minőségi oktatás hosszú és híres tradícióival rendelkeznek, amelyek a kisebbségek kulturális örökségének részét képezik, és jelentős mértékben hozzájárultak a történelem során annak jellegzetes (beleértve a nyelvi) identitása megőrzéshez és fejlesztéséhez. A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek nyelvi jogairól szóló tematikus kommentárban a Keretegyezmény Tanácsadó Bizottsága kihangsúlyozta a helyi kisebbség nyelvén oktató iskolahálózatok megőrzésének fontosságát, amit véleménye szerint „garantálni kell”. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Bizottság kihangsúlyozta a kisebbségi nyelvoktatás folytonosságának fontosságát is, hangsúlyozva, hogy „az ösztönzők hiánya vagy az elégtelen lehetőségek az iskola előtti, középiskolai vagy magasabb szinten, komolyan csökkenthetik a kisebbségi nyelvtanulás vonzerejét az alapfokú oktatásban” (…).

 

A kárpátaljai magyar szakértők álláspontja A Velencei Bizottság hivatalos állásfoglalásának ide vonatkozó pontjai

A 7. cikkely diszkriminál: négy (egymástól jelentősen különböző jogokkal rendelkező csoportba) sorolja Ukrajna állampolgárait.

48. Ugyanezen 7. cikk (4) bekezdése értelmében az egyéb kisebbségek – különösen a belorusz, a zsidó és nagyon jelentős mértékben az orosz nyelvek beszélői (…) – hátrányos helyzetben vannak mind az őshonos népek és a más nemzeti kisebbségekhez tartozó nyelvekhez (amelyek hivatalos nyelvei az EU hivatalos nyelvei) képest.

108. Ennek megfelelően különböző kategóriákat hoznak létre az Ukrajnában használt nyelvek között, amelyek különböző szintű védelmet élveznek: a) ukrán nyelv kategóriáját – mely az oktatás nyelve annak valamennyi szintjén; b) az őslakos népek nyelvének kategóriáját; c) azon nemzeti kisebbségek nyelvi kategóriáját, melyek az EU hivatalos nyelvei közé tartoznak; d) a nem uniós nyelvek (orosz, fehérorosz stb.) kategóriáját.

109. Az ukrán kisebbségek ilyen eltérő kezelése a hátrányos megkülönböztetés tilalmának kérdését veti fel, figyelembe véve például a Keretegyezmény 4. cikkelyét (1. bekezdés), mely megállapítja és kijelenti, hogy a Felek „vállalják, hogy biztosítják a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára a törvény előtti egyenlőséghez és a törvények által biztosítandó egyenlő védelméhez való jogot. E tekintetben tilos minden, a nemzeti kisebbséghez való tartozáson alapuló megkülönböztetés.”

 

A kárpátaljai magyar szakértők álláspontja A Velencei Bizottság hivatalos állásfoglalásának ide vonatkozó pontjai

A 7. cikkely rendelkezései nem egyeztethetők össze Ukrajna nemzetközi kötelezettségeivel.

51. A Nyelvi Charta 7. cikkelyének (4) bekezdése előírja, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelvekre vonatkozó politikájuk meghatározásakor az államoknak figyelembe kell venniük az ilyen nyelveket használó csoportok által kifejezett igényeket és kívánságokat.

61. (…) a Nyelvi Charta szerint minden ilyen esetben a kötelezettségeket az egyes nyelvek „helyzete szerint” alkalmazzák és „azon a területen belül, ahol az ilyen nyelveket használják” (a 7. cikkely 1b. szerint ez olyan terület, ahol a nyelv elegendő számú ember számára a kifejezés eszköze ahhoz, hogy ez indokolja az intézkedés elfogadását). Szintén megköveteli Charta, hogy a tagállamok a nyelvhasználattal kapcsolatos politikájuk kidolgozása során „vegyék figyelembe az ilyen nyelveket használó csoportok által kifejezett igényeket és kívánságokat” (a Nyelvi Charta 7.4. cikkelye).

63.  (…) A 7. cikkelynek nagyon programszerű tartalma van, nehéz megítélni, hogy az (1) bekezdésben foglalt elv, miszerint az államnyelv az oktatás nyelve, megfelel-e a nemzetközi normáknak, megfelelő garanciákat nyújtva Ukrajna kisebbségei nyelvi identitásának megőrzésére és fejlesztésére.

76. (…) A Charta Szakértői Bizottsága (…) megjegyezte, hogy „az államnyelvet nem szabad előmozdítani az állam területén jelen lévő regionális vagy kisebbségi nyelvek kárára.”

83. Annak érdekében, hogy az oktatásról szóló új törvény 7. cikkelyét a nemzetközi normákkal való összhangban értékeljék, nemcsak az elérni kívánt célt, hanem a nemzeti kisebbségek jogaira gyakorolt hatását is figyelembe kell venni. A törvénynek tisztességes egyensúlyt kell teremtenie az államnyelv támogatása és a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak védelme között, amelyet nem szabad indokolatlanul csökkenteni.

100. (…) A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek nyelvi jogairól szóló tematikus kommentárban a Keretegyezmény Tanácsadó Bizottsága kihangsúlyozta a helyi kisebbség nyelvén oktató iskolahálózatok megőrzésének fontosságát (…).

101. Ugyanakkor az a tény, hogy a kisebbségi iskolák veszélyben vannak, aggodalomra ad okot az Ukrajna által ratifikált Keretegyezményből (5. cikkely) és a Nyelvi Chartából (preambulum), valamint Ukrajna Alkotmányából (11. cikkely) fakadó, a kisebbségek nemzeti identitása és kultúrái védelmében vállalt kötelezettségeinek fényében. Általánosan ismert, hogy a kisebbségi iskolák értékes szerepet játszanak mint kulturális központok és a kisebbségek kulturális örökségének aktív előmozdítói.

102. (…) Emlékeztetni kell arra, hogy a Keretegyezmény 6. cikkelye értelmében Ukrajna – mint az egyezményben részt vevő valamennyi fél – elkötelezte magát a tolerancia, a kultúrák közötti párbeszéd és az együttműködés terén a területükön élő valamennyi személy között, különösen az oktatás, a kultúra és a média területén.

105. Végül meg kell jegyezni, hogy a 7. cikkely értelmében a kötelező államnyelven történő oktatás elvét illetően a magánoktatásra nem vonatkoznak kivételek. Ez az intézkedés (…) sérti a Keretegyezmény 13. cikkelyét is.

 

A kárpátaljai magyar szakértők álláspontja A Velencei Bizottság hivatalos állásfoglalásának ide vonatkozó pontjai

A 7. cikkely számos tekintetben alkotmányellenes.

64. Az említett bizonytalanság az ukrán alkotmány 92. cikkelye fényében is problémásnak tűnik, hisz előírja, hogy mind az őslakos népek és a nemzeti kisebbségek jogait, mind a nyelvek használatát kizárólag az ukrán törvények határozzák meg. Ráadásul, mivel az új kerettörvény a kisebbségi nyelveken történő oktatás lehetőségeinek csökkentését vonja maga után, az Alkotmány 22. cikkének (3) bekezdésére tekintettel további alkotmányossági kérdés merülhet fel (…). Ukrajna Alkotmánybíróságának hatáskörébe tartozik, hogy állást foglaljon ezekben a kérdésekben.

88. (…) a Velencei Bizottság felhívja a figyelmet az Ukrán Alkotmány 22.3. cikkelyére (…), mely kifejezetten tiltja a „meglévő jogok” csökkentését az új törvények elfogadása vagy a hatályos törvények módosítása során.

92. (…) a 7. cikkely által bevezetett új keret az Alkotmány 22. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezést sérti, mivel csökkenti az Alkotmány 53. cikkét végrehajtó jogszabályok által biztosított védelmi szintet (azaz a 2012. évi Nyelvtörvény 20. cikkelyét), és a jelenlegi védelem szintjét Ukrajnában.

114. Bár a Velencei Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy értékelje az ukrajnai nyelvoktatási politikában szerepet játszó összes ténybeli elemet, véleménye szerint (…) nagyon valószínű, hogy az orosz nyelv (és az Európai Unió nem hivatalos nyelvei) iránti kevésbé kedvező bánásmód a 7. cikkely (4) bekezdésében a diszkrimináció-mentesség elvének fényében nem indokolt, hacsak nem nyújtanak meggyőzőbb igazolást, és felmerülnek alkotmányossági kérdések, Ukrajna Alkotmánya 10. cikkelyével és 24. cikkelyével (az esélyegyenlőségi záradék), valamint az ukrán jogszabályok egyéb vonatkozó rendelkezéseivel való összhanggal kapcsolatban (a 2012. évi Nyelvtörvény 20. cikkelye).

 

A kárpátaljai magyar szakértők álláspontja A Velencei Bizottság hivatalos állásfoglalásának ide vonatkozó pontjai

A 7. cikkely ellentmond számos hatályos ukrajnai nemzeti jogszabálynak is.

52. A 2012. évi Nyelvtörvény 20. cikkelyének (2) és (3) bekezdései szerint az oktatás nyelvének meghatározásakor meghatározó tényezőt jelentenek az állampolgárok igényei.

67. Az egyértelműség hiánya miatt további aggodalomra ad okot a Kerettörvény részét képező 7. cikkely álláspontja a jogi normák hazai hierarchiája terén a nyelvoktatást szabályozó nemzeti politikában, annak a meglévő rendelkezésekkel való kapcsolatát illetően más ukrán törvényekkel, különösen a 2012-es Nyelvtörvényben megfogalmazott, a kisebbségi nyelvoktatáshoz fűződő nagylelkű jogokat illetően. Mint már említettük, a 2012-es törvény 4.1. cikkelye értelmében ez a jogszabály „alapul szolgál azon jogalkotás során, amely szabályozza a nyelvek használatát a közélet bizonyos területein”.

105. Végül meg kell jegyezni, hogy a 7. cikkely értelmében a kötelező államnyelven történő oktatás elvét illetően a magánoktatásra nem vonatkoznak kivételek. Ez az intézkedés (…) ellentmondásban van a 2012-es Nyelvi Törvény 20.6. cikkelyével (amely szerint az oktatási nyelv meghatározásáról az iskola alapítója/tulajdonosai döntenek). (…)

 

A kárpátaljai magyar szakértők álláspontja A Velencei Bizottság hivatalos állásfoglalásának ide vonatkozó pontjai

A 7. cikkely nem nyújt megoldást az ukrán nyelv oktatásának legfőbb problémájára: arra, hogy az államnyelv oktatásához Kijev máig nem teremtette meg a szükséges feltételeket.

79. Ezen intézkedések megfelelőségét azon problémák fényében kell értékelni, amelyekkel az ukrán hatóságok már a múltban szembesültek, és jelenleg a képzett pedagógusok és a megfelelő tankönyvek és az ukrán nyelv oktatása pedagógiai módszertanának hiánya miatt továbbra is szembesülnek. Az ukrán hatóságok elismerik ennek a helyzetnek a fennállását, ami valószínűleg még inkább problémát jelent az új Oktatási Törvény 7. cikkelyének hatálybalépésével.

82. A Velencei Bizottságnak komoly kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az ukrán hatóságok képesek-e a végrehajtási jogszabályokat elfogadni és rövid idő alatt megoldani az ukrán nyelvű, képzett tanárok hiányának fontos problémáját, amely még inkább akut lesz az új keretek között. (…)

97. E szempontból megkérdőjelezhető, hogy az államnyelvben való teljes jártasság elérésének a középfokú oktatás befejezéséig legitim célját csak az új Oktatási Törvény 7. cikkelyében leírt új modell bevezetésével lehet elérni. Az ukrán hatóságok állításai ellenére sem teljesen világos, hogy a kisebbség nyelvén történő oktatás jelentős csökkentése az egyetlen vagy akár a legjobb lehetséges alternatíva.

98. (…) Végül nem világos, milyen más lehetőségeket fontoltak meg a kisebbségi nyelvoktatás terén tapasztalható ukrán nyelvi képességekkel kapcsolatos probléma megoldására, mint például az ukrán nyelv oktatása minőségének javítása a kisebbségi iskolákban. Valójában a legtöbb tárgyalópartner véleménye, akikkel a Velencei Bizottság találkozott a kisebbségi képviselők közül, hogy az államnyelv oktatásán és az államnyelven történő oktatáson javítani lehetne (minőségileg és jobban megválasztott módszertan, alkalmasabb tankönyvek és pedagógiai anyagok, valamint jobb tanárképzés révén), a kisebbségi nyelveken oktató iskolákon belül (…). Ekképp lehetne elérni az államnyelv tudása megerősítésének célját, a kisebbségekhez tartozó személyek jobb integrációjának szellemében, anélkül, hogy ez aláásná jogaikat és identitásukat.

99. Amennyiben az ukrán hatóságok úgy vélik, hogy az ukrán nyelv oktatásának puszta megerősítése nem lesz elegendő, és több egyéb tantárgy ukrán nyelven történő oktatása szintén szükséges, ez még mindig nem indokolja teljes mértékben az egyéb tantárgyak kisebbségi nyelveken történő oktatási lehetőségének eltörlését a középfokú szinttől kezdve. Tekintettel az ukrán kisebbségi iskolák működésére és létezésére vonatkozó új szabályok hatására hosszú távon, valamint az érintett személyek/közösségek nyelvi identitásának megőrzésére, kiegyensúlyozottabb megközelítésre van szükség.

 

A kárpátaljai magyar szakértők álláspontja A Velencei Bizottság hivatalos állásfoglalásának ide vonatkozó pontjai

A törvény indoklása (miszerint azért kell átalakítani a 7. cikkely szerint az oktatást, mert a független tesztelésen nagyon rossz eredményt értek el a nemzeti kisebbségek képviselői) nem megalapozott.

98. Mint már említettük, a hatóságok bizonyították, hogy a magyar és a román nyelven történő középiskolai közoktatásban részt vevő hallgatók körében magas a kudarcok aránya. Nem világos azonban, hogy az ilyen magas kudarcok az ilyen oktatásban részt vevő összes hallgatóra vonatkoznak-e, vagy vannak-e olyan körülmények, amelyek bizonyos esetekben ezeket az arányokat megmagyarázzák. Továbbá semmilyen bizonyítékot nem szolgáltattak az ukrán közegben, ukrán nyelven történő középfokú oktatásban részesülő gyermekek hibaarányairól azokban a körzetekben, ahol a kisebbségi nyelven történő oktatásban részesülő gyermekeknek magas hibaarányai vannak. Ez a legnyilvánvalóbb összehasonlító tényező. Továbbá az orosz nyelven történő középiskolai oktatásban résztvevők kudarcainak aránya nem magasabb, mint az ukrán tannyelvű iskolákban. (…)

 

A kárpátaljai magyar szakértők álláspontja A Velencei Bizottság hivatalos állásfoglalásának ide vonatkozó pontjai

Továbbra is biztosítani kell az anyanyelvi oktatás jogát, mint eddig.

95. A Miniszterek Bizottsága Ukrajna kezdeti ellenőrzésével kapcsolatban azt is javasolta, hogy Ukrajna „dolgozza ki a kisebbségi nyelvet beszélők képviselőivel szorosan együttműködve és konzultálva a regionális vagy kisebbségi nyelvek strukturált oktatási politikáját, és biztosítsa a kisebbségi nyelvet beszélők jogát arra, hogy a saját nyelvükön részesüljenek oktatásban, miközben megőrzik a már elért eredményeket és a meglévő legjobb gyakorlatot e téren (a miniszteri bizottság CM / RecChL (2010) 6 ajánlása, 2010. július 7.).

97. E szempontból megkérdőjelezhető, hogy az államnyelvben való teljes jártasság elérésének a középfokú oktatás befejezéséig legitim célját csak az új Oktatási Törvény 7. cikkelyében leírt új modell bevezetésével lehet elérni. Az ukrán hatóságok állításai ellenére sem teljesen világos, hogy a kisebbség nyelvén történő oktatás jelentős csökkentése az egyetlen vagy akár a legjobb lehetséges alternatíva.

98. (…) a legtöbb tárgyalópartner véleménye, akikkel a Velencei Bizottság találkozott a kisebbségi képviselők közül, hogy az államnyelv oktatásán és az államnyelven történő oktatáson javítani lehetne (…), a kisebbségi nyelveken oktató iskolákon belül, ami nem zárja ki az ukrán nyelv oktatásához rendelkezésre álló órák számának növelését. (…)

102. Ezenkívül a hagyományos kisebbségi iskolákat úgy kell tekinteni, mint amelyek Ukrajna történelmi örökségének részét képezik, és mint ilyeneknek, meg kell hagyni a hagyományos módon való működésüket, feltéve, hogy ez az ukrajnai oktatás minőségének jelentős növekedését jelenti. Ez egy életképes megoldás lehet, amely jobban megfelel az arányosság követelményének és az interetnikus párbeszédnek, a tiszteletnek és a megértésnek.

103. (…) Az arányosság biztosítása érdekében a számszerűen jelentősebb kisebbségek számára, amelyek az unió hivatalos nyelveit beszélik, mint például a magyart és a románt, ez azt jelentheti, hogy a középfokú oktatás lényeges részét kisebbségi nyelven biztosítanák. Különösen biztosítani kell, hogy az ukrán nyelv oktatásának megnövelése mellett elegendő hely maradjon a kisebbségi nyelven történő oktatás számára, amely lehetővé teszi a kisebbséghez tartozó diákok számára, hogy kielégítően magas szintű szóbeli és írásbeli nyelvi jártasságot érjenek el, amely lehetővé teszi számukra, hogy az összetett kérdéseket is az anyanyelvükön kezeljék.

 

A kárpátaljai magyar szakértők álláspontja A Velencei Bizottság hivatalos állásfoglalásának ide vonatkozó pontjai

A 7. cikkelyt módosítani kell.

105. Végül meg kell jegyezni, hogy a 7. cikkely értelmében a kötelező államnyelven történő oktatás elvét illetően a magánoktatásra nem vonatkoznak kivételek. Ez az intézkedés nemcsak ellentmondásban van a 2012-es Nyelvi Törvény 20.6. cikkelyével (amely szerint az oktatási nyelv meghatározásáról az iskola alapítója/tulajdonosai döntenek), hanem sérti a Keretegyezmény 13. cikkelyét is. Ajánlatos egy záradék beillesztése a 7. cikkelybe, felmentendő a magániskolákat az új szabályok alkalmazásától.

125. Tekintettel a fenti megfontolásokra, a megfelelő megoldás minden bizonnyal a 7. cikkely módosítása, és a rendelkezés kiegyensúlyozottabb és világosabb megfogalmazása. (…)